صفت عمومی tabindex در HTML | صفت tabindex در تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی خاصیت عمومی tabindex در سند html می پردازیم. ویژگی عمومی tabindex دستور tab را برای یک تگ html ، در زمانی که دکمه tab برای مرور استفاده می شود ، مشخص می کند.

خاصیت عمومی tabindex درون سند HTML ، مورد استفاده برای کلیه تگ های html می باشد.

صفت عمومی tabindex در HTML | صفت tabindex در تگ html

صفت عمومی tabindex در HTML | صفت tabindex در تگ html | صفت عمومی tabindex در HTML | صفت tabindex در تگ html | صفت عمومی tabindex در HTML | صفت tabindex در تگ html | صفت عمومی tabindex در HTML | صفت tabindex در تگ html | صفت عمومی tabindex در HTML | صفت tabindex در تگ html | صفت عمومی tabindex در HTML | صفت tabindex در تگ html | صفت عمومی tabindex در HTML | صفت tabindex در تگ html

معرفی ویژگی عمومی tabindex در سند HTML

ویژگی عمومی tabindex ، دستور tab را برای یک تگ html ، در زمانی که دکمه tab برای مرور استفاده می شود ، مشخص می کند.

خاصیت tabindex ، برای کلیه تگ های html می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی عمومی tabindex درون تگ a

بررسی ویژگی عمومی tabindex درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی عمومی tabindex ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

در HTML5 ، خاصیت tabindex را می توان در هر تگ HTML مورد استفاده قرار داد.

اما در HTML4.01 ، خصوصیت tabindex را می توانید تنها برای تگ های area ، a ، select ، object ، input ، textarea و button استفاده نمایید.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی عمومی tabindex

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت عمومی tabindex در HTML | صفت tabindex در تگ html – اختصاصی سایت آموزی