صفت border-bottom-color در css رنگ حاشیه پایینی

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی border-bottom-color در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی border-bottom-color در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

صفت border-bottom-color در css رنگ حاشیه پایینی

معرفی ویژگی کاربردی border-bottom-color در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت border-bottom-color می توانید رنگ در حاشیه پایینی یا رنگ در border پایینی را در تگ html مربوطه تعیین نمایید.

مقادیر صفت کاربردی border-bottom-color در زبان طراحی css

صفت کاربردی border-bottom-color که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار color
  2. مقدار transparent
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقدار color درون خاصیت border-bottom-color در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-bottom-color را برابر با مقدار color قرار دهیم، در حقیقت یک رنگ در حاشیه پایینی یا رنگ border پایینی را در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار color برای خاصیت border-bottom-color

[html]div{border-bottom-color:red;}[/html]

مقدار transparent درون خاصیت border-bottom-color در زبان css

اگر خاصیت border-bottom-color را برابر با مقدار transparent قرار دهیم، در حقیقت شفافیت رنگ در حاشیه پایینی یا شفافیت رنگ border پایینی را در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار transparent برای خاصیت border-bottom-color

[html]div{border-bottom-color:transparent;}[/html]

مقدار initial درون خاصیت border-bottom-color در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-bottom-color را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت border-bottom-color در زبان css

اگر خاصیت border-bottom-color را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه ، خصوصیت مذکور را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت border-bottom-color در css رنگ حاشیه پایینی

بررسی خاصیت border-bottom-color از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی border-bottom-color در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت border-bottom-color

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت border-bottom-color در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت border-bottom-color در css رنگ حاشیه پایینی – اختصاصی سایت آموزی