صفت border-bottom-right-radius در css گوشه گرد راست

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی border-bottom-right-radius در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی border-bottom-right-radius در آخرین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

صفت border-bottom-right-radius در css گوشه گرد راست

معرفی ویژگی کاربردی border-bottom-right-radius در زبان طراحی css

توسط خاصیت border-bottom-right-radius می توانیم گوشه سمت راست و پایینی یک تگ html را گرد کنیم.

نکته مهم :

این ویژگی به شما این امکان را می دهد، برای تگ های html خود که در سند html خود تعریف کردید، گوشه گرد ایجاد کنید.

مقادیر صفت کاربردی border-bottom-right-radius در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی border-bottom-right-radius که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، 4 مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار length
  2. مقدار %
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقدار length درون خاصیت border-bottom-right-radius در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-bottom-right-radius را برابر با مقدار length ( میزان گردی ) قرار دهیم، در آن صورت به میزان مقدار عددی اعمال شده، که عمدتا بر پایه واحد پیکسل می باشد، گوشه سمت راست و پایینی تگ html ، گرد می شود.

مثال براساس مقدار length ( میزان گردی ) برای خاصیت border-bottom-right-radius

به شکل زیر توجه کنید:

مقدار % درون خاصیت border-bottom-right-radius در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-bottom-right-radius را برابر با مقدار % ( درصدی ) قرار دهیم، در آن صورت به میزان درصد اعمال شده، گوشه سمت راست و پایینی تگ html ، گرد می شود.

مثال براساس مقدار % ( درصدی ) برای خاصیت border-bottom-right-radius

به شکل زیر توجه کنید:

مقدار initial درون خاصیت border-bottom-right-radius در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-bottom-right-radius را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت border-bottom-right-radius در زبان css

اگر خاصیت border-bottom-right-radius را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه ، خصوصیت مذکور را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت border-bottom-right-radius در css گوشه گرد راست

بررسی خاصیت border-bottom-right-radius از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت کاربردی border-bottom-right-radius در آخرین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت border-bottom-right-radius

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت border-bottom-right-radius در زبان طراحی سی اس اس