صفت border-bottom-right-radius در css گوشه گرد راست

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی border-bottom-right-radius در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی border-bottom-right-radius در آخرین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

صفت border-bottom-right-radius در css گوشه گرد راست

معرفی ویژگی کاربردی border-bottom-right-radius در زبان طراحی css

توسط خاصیت border-bottom-right-radius می توانیم گوشه سمت راست و پایینی یک تگ html را گرد کنیم.

نکته مهم :

این ویژگی به شما این امکان را می دهد، برای تگ های html خود که در سند html خود تعریف کردید، گوشه گرد ایجاد کنید.

مقادیر صفت کاربردی border-bottom-right-radius در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی border-bottom-right-radius که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار length
  2. مقدار %
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقدار length درون خاصیت border-bottom-right-radius در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-bottom-right-radius را برابر با مقدار length ( میزان گردی ) قرار دهیم، در آن صورت به میزان مقدار عددی اعمال شده، که عمدتا بر پایه واحد پیکسل می باشد، گوشه سمت راست و پایینی تگ html ، گرد می شود.

مثال براساس مقدار length ( میزان گردی ) برای خاصیت border-bottom-right-radius

[html]div{border-bottom-left-radius:50px;}[/html]

به شکل زیر توجه کنید:

مقدار % درون خاصیت border-bottom-right-radius در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-bottom-right-radius را برابر با مقدار % ( درصدی ) قرار دهیم، در آن صورت به میزان درصد اعمال شده، گوشه سمت راست و پایینی تگ html ، گرد می شود.

مثال براساس مقدار % ( درصدی ) برای خاصیت border-bottom-right-radius

[html]div{border-bottom-right-radius:24%;}[/html]

به شکل زیر توجه کنید:

مقدار initial درون خاصیت border-bottom-right-radius در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-bottom-right-radius را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت border-bottom-right-radius در زبان css

اگر خاصیت border-bottom-right-radius را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه ، خصوصیت مذکور را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت border-bottom-right-radius در css گوشه گرد راست

بررسی خاصیت border-bottom-right-radius از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت کاربردی border-bottom-right-radius در آخرین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت border-bottom-right-radius

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت border-bottom-right-radius در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت border-bottom-right-radius در css گوشه گرد راست – اختصاصی سایت آموزی