صفت border-bottom-style در css سبک حاشیه پایینی

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی border-bottom-style در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی border-bottom-style در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

"<yoastmark

معرفی ویژگی کاربردی border-bottom-style در زبان طراحی css

توسط خاصیت border-bottom-style می توانید استایل حاشیه پایینی و یا استایل border پایینی را در تگ html مربوطه تعیین نمایید.

مقادیر صفت کاربردی border-bottom-style در زبان طراحی css

صفت کاربردی border-bottom-style که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۱۲ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

 1. مقدار none
 2. مقدار hidden
 3. مقدار dotted
 4. مقدار dashed
 5. مقدار solid
 6. مقدار double
 7. مقدار groove
 8. مقدار ridge
 9. مقدار inset
 10. مقدار outset
 11. مقدار initial
 12. مقدار inherit

صفت border-bottom-style در css سبک حاشیه پایینی

مقدار none درون خاصیت border-bottom-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-bottom-style را برابر با مقدار none قرار دهیم، در حقیقت هیچ استایلی برای حاشیه پایینی و یا هیچ استایلی برای border پایینی در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مقدار none به عنوان مقدار پیش فرض ویژگی border-bottom-style می باشد.

مثال براساس مقدار none برای خاصیت border-bottom-style

[html]div{border-bottom-style:none;}[/html]

مقدار hidden درون خاصیت border-bottom-style در زبان css

اگر خاصیت border-bottom-style را برابر با مقدار hidden قرار دهیم، در حقیقت مانند مقدار none ، هیچ استایلی برای حاشیه پایینی و یا هیچ استایلی برای border پایینی در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

نکته مهم :

این مقدار تنها برای حاشیه پایینی در تگ جدول html ( تگ table ) اعمال نمی شود.

مثال براساس مقدار hidden برای خاصیت border-bottom-style

[html]div{border-bottom-style:hidden;}[/html]

مقدار dotted درون خاصیت border-bottom-style در زبان css

اگر خاصیت border-bottom-style را برابر با مقدار dotted قرار دهیم، در حقیقت یک استایل نقطه چین برای حاشیه پایینی یا یک استایل نقطه چین برای border پایینی در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار dotted برای خاصیت border-bottom-style

[html]div{border-bottom-style:dotted;}[/html]

به شکل زیر توجه بفرمایید:

border-bottom-style is dotted.

مقدار dashed درون خاصیت border-bottom-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-bottom-style را برابر با مقدار dashed قرار دهیم، در حقیقت یک استایل خط فاصله برای حاشیه پایینی یا یک استایل خط فاصله برای border پایینی در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار dashed برای خاصیت border-bottom-style

[html]div{border-bottom-style:dashed;}[/html]

به شکل زیر توجه بفرمایید:

border-bottom-style is dashed.

مقدار solid درون خاصیت border-bottom-style در زبان css

اگر خاصیت border-bottom-style را برابر با مقدار solid قرار دهیم، در حقیقت یک استایل خط صاف برای حاشیه پایینی یا یک استایل خط صاف برای border پایینی در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار solid برای خاصیت border-bottom-style

[html]div{border-bottom-style:solid;}[/html]

به شکل زیر توجه بفرمایید:

border-bottom-style is solid.

صفت border-bottom-style در css سبک حاشیه پایینی

مقدار double درون خاصیت border-bottom-style در زبان css

اگر خاصیت border-bottom-style را برابر با مقدار double قرار دهیم، در حقیقت یک استایل با دو خط صاف برای حاشیه پایینی و یا یک استایل با دو خط صاف برای border پایینی در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار double برای خاصیت border-bottom-style

[html]div{border-bottom-style:double;}[/html]

به شکل زیر توجه بفرمایید:

border-bottom-style is double.

مقدار groove درون خاصیت border-bottom-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-bottom-style را برابر با مقدار groove قرار دهیم، در حقیقت یک استایل سه بعدی کنده کاری شده برای حاشیه پایینی و یا یک استایل سه بعدی کنده کاری شده برای border پایینی در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

که البته تاثیر نمایش این حالت به مقدار رنگ border در تگ html مربوطه بستگی دارد.

مثال براساس مقدار groove برای خاصیت border-bottom-style

[html]div{border-bottom-style:groove;}[/html]

به شکل زیر توجه بفرمایید:

border-bottom-style is groove.

صفت border-bottom-style در css سبک حاشیه پایینی

مقدار ridge درون خاصیت border-bottom-style در زبان css

اگر خاصیت border-bottom-style را برابر با مقدار ridge قرار دهیم، در حقیقت یک استایل سه بعدی برجسته برای حاشیه پایینی و یا یک استایل سه بعدی برجسته برای border پایینی در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

که البته تاثیر نمایش این حالت به مقدار رنگ border در تگ html مربوطه بستگی دارد.

مثال براساس مقدار ridge برای خاصیت border-bottom-style

[html]div{border-bottom-style:ridge;}[/html]

به شکل زیر توجه بفرمایید:

border-bottom-style is ridge.

مقدار inset درون خاصیت border-bottom-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-bottom-style را برابر با مقدار inset قرار دهیم، در حقیقت یک استایل سه بعدی با فرورفتگی برای حاشیه پایینی و یا یک استایل سه بعدی با فرورفتگی برای border پایینی در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

که البته تاثیر نمایش این حالت به مقدار رنگ border در تگ html مربوطه بستگی دارد.

مثال براساس مقدار inset برای خاصیت border-bottom-style

[html]div{border-bottom-style:inset;}[/html]

به شکل زیر توجه بفرمایید:

border-bottom-style is inset.

صفت border-bottom-style در css سبک حاشیه پایینی

مقدار outset درون خاصیت border-bottom-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-bottom-style را برابر با مقدار outset قرار دهیم، در حقیقت یک استایل سه بعدی با برآمدگی برای حاشیه پایینی و یا یک استایل سه بعدی با برآمدگی برای border پایینی در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

که البته تاثیر نمایش این حالت به مقدار رنگ border در تگ html مربوطه بستگی دارد.

مثال براساس مقدار outset برای خاصیت border-bottom-style

[html]div{border-bottom-style:outset;}[/html]

به شکل زیر توجه بفرمایید:

border-bottom-style is outset.

مقدار initial درون خاصیت border-bottom-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-bottom-style را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت border-bottom-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-bottom-style را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه ، خصوصیت مذکور را از والد پدری خود به ارث می برد.

"<yoastmark

بررسی خاصیت border-bottom-style از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی border-bottom-style در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت border-bottom-style

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت border-bottom-style در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت border-bottom-style در css سبک حاشیه پایینی – اختصاصی سایت آموزی