صفت grid-auto-columns در css ترک ضمنی ستونی گرید

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت grid-auto-columns در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی grid-auto-columns در سطح ۱ زبان طراحی سی اس اس یعنی ماژول سی اس اس گرید سطح ۱ معرفی شده است.

صفت grid-auto-columns در css ترک ضمنی ستونی گرید

معرفی ویژگی کاربردی grid-auto-columns در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت grid-auto-columns می توانیم عرض و ارتفاع ترک های ضمنی ستونی آیتم های گرید را مشخص نماییم.

خصوصیت کاربردی grid-auto-columns فقط بر روی ستون هایی که برای آنها اندازه عرض و ارتفاع تنظیم نشده است، که به ترک های ضمنی معروف هستند ، کاربرد دارد.

فرض کنید ما یک گریدی با دو ستون و دو ردیف داشته باشیم، که عرض و ارتفاع آنها ۱۵۰ پیکسل باشد، در این صورت اگر خارج از محدوده آیتم گرید بخواهیم یکی از آیتم های ستونی را ببریم، این آیتم ستونی خارج از محدوده که به عنوان ترک های ضمنی ستونی معروف هستند، عرض و ارتفاع مشخصی ندارند. لذا خاصیت grid-auto-columns برای اینگونه ترک ها عرض و ارتفاع تعیین می کند.

مقادیر صفت کاربردی grid-auto-columns در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی grid-auto-columns که در ماژول سی اس اس گرید سطح ۱ معرفی شده است، ۵ مقدار می پذیرد که عبارت است از:

  1. مقدار auto
  2. مقدار max-content
  3. مقدار min-content
  4. مقدار length ( مقدار طولی )
  5. مقدار % ( مقدار درصدی )

صفت grid-auto-columns در css ترک ضمنی ستونی گرید

صفت grid-auto-columns در css ترک ضمنی ستونی آیتم گرید - سایت آموزی

مقدار auto درون خاصیت grid-auto-columns در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-auto-columns را برابر با مقدار auto قرار دهیم، یعنی می خواهیم اندازه ستون های ضمنی ستونی را به اندازه بزرگ ترین آیتم ستونی grid ( گرید ) تعیین کنیم.

مقدار auto به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت grid-auto-columns می باشد.

مثال براساس مقدار auto برای خاصیت grid-auto-columns

[html] div {grid-auto-columns: auto;} [/html]

مقدار max-content درون خاصیت grid-auto-columns در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-auto-columns را برابر با مقدار max-content قرار دهیم، یعنی می خواهیم اندازه ستون های ضمنی را به بزرگ ترین آیتم ستونی grid ( گرید ) بستگی داشته باشد.

مثال براساس مقدار max-content برای خاصیت grid-auto-columns

[html] div {grid-auto-columns: max-content;} [/html]

صفت grid-auto-columns در css ترک ضمنی ستونی گرید

مقدار min-content درون خاصیت grid-auto-columns در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-auto-columns را برابر با مقدار min-content قرار دهیم، یعنی می خواهیم اندازه ستون های ضمنی را به بزرگ ترین آیتم ستونی grid ( گرید ) بستگی داشته باشد.

مثال براساس مقدار min-content برای خاصیت grid-auto-columns

[html] div {grid-auto-columns: min-content;} [/html]

مقدار length ( مقدار طولی ) درون خاصیت grid-auto-columns در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-auto-columns را برابر با مقدار length ( مقدار طولی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک مقدار طولی که می تواند به واحد px ، rem و … باشد، را جهت تعیین عرض و ارتفاع ستون های ضمنی آیتم های گرید ( grid ) تعیین کنیم.

مثال براساس مقدار length ( مقدار طولی ) برای خاصیت grid-auto-columns

[html] div {grid-auto-columns: 50px;} [/html]

مقدار % ( مقدار درصدی ) درون خاصیت grid-auto-columns در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-auto-columns را برابر با مقدار % ( مقدار درصدی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک مقدار درصدی ( % ) را جهت تعیین عرض و ارتفاع ستون های ضمنی آیتم های گرید ( grid ) تعیین کنیم.

مثال براساس مقدار % ( مقدار درصدی ) برای خاصیت grid-auto-columns

[html] div {grid-auto-columns: 40%;} [/html]

صفت grid-auto-columns در css ترک ضمنی ستونی گرید - سایت آموزی

بررسی خاصیت grid-auto-columns از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت grid-auto-columns در سطح ۱ زبان طراحی سی اس اس یعنی ماژول CSS گرید سطح ۱ معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت grid-auto-columns

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت grid-auto-columns در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت grid-auto-column در css ترک ضمنی ستونی گرید – اختصاصی سایت آموزی