صفت grid-template-areas در css اسم خاص آیتم grid

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت grid-template-areas در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی grid-template-areas در سطح ۱ زبان طراحی سی اس اس یعنی ماژول سی اس اس گرید سطح ۱ معرفی شده است.

صفت grid-template-areas در css اسم خاص آیتم grid - سایت آموزی

معرفی ویژگی کاربردی grid-template-areas در زبان طراحی css

توسط خاصیت grid-template-areas می توانیم یک رشته ( string ) چیدمانی برای آیتم های گرید که توسط خصوصیت grid-area نام گذاری شده اند، تعیین نماییم.

مقادیر صفت کاربردی grid-template-areas در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی grid-template-areas که در ماژول سی اس اس گرید سطح ۱ معرفی شده است، ۲ مقدار می پذیرد که عبارت است از:

  1. مقدار none
  2. مقدار itemnames

صفت grid-template-areas در css اسم خاص آیتم grid - سایت آموزی

مقدار none درون خاصیت grid-template-areas در زبان css

اگر خاصیت grid-template-areas را برابر با مقدار none قرار دهیم، یعنی می خواهیم آیتم های گرید از طربق رشته ( string ) اسمی کنار هم چیدمان نشوند.

مقدار row به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت grid-template-areas می باشد.

مثال براساس مقدار none برای خاصیت grid-template-areas

[html] div {grid-template-areas: none;} [/html]

مقدار itemnames درون خاصیت grid-template-areas در زبان سی اس اس

اگر خاصیت grid-template-areas را برابر با مقدار itemnames قرار دهیم، یعنی می خواهیم آیتم های گریدی که توسط خصوصیت grid-area نام گذاری شده اند را چیدمان کنیم.

مثال براساس مقدار itemnames برای خاصیت grid-template-areas

[html]<style>
.item1 { grid-area: header; }
.item2 { grid-area: menu; }
.item3 { grid-area: main; }
.item4 { grid-area: right; }
.item5 { grid-area: footer; }
.grid-container {
display: grid;
grid-template-areas:
‘header header header header header’
‘menu main main main right right’
‘menu footer footer footer footer’;
grid-gap: 10px;
background-color: #2196F3;
padding: 10px;}
</style>
<div class=”grid-container”>
<div class=”item1″>Header</div>
<div class=”item2″>Menu</div>
<div class=”item3″>Main</div>
<div class=”item4″>Right</div>
<div class=”item5″>Footer</div>
</div>[/html]

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

صفت grid-template-areas در css اسم خاص آیتم grid - سایت آموزی

صفت grid-template-areas در css اسم خاص آیتم grid

بررسی خاصیت grid-template-areas از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت grid-template-areas در سطح ۱ زبان طراحی سی اس اس یعنی ماژول CSS گرید سطح ۱ معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت grid-template-areas

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت grid-template-areas در زبان طراحی css

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت grid-template-areas در css اسم خاص آیتم grid – اختصاصی سایت آموزی