صفت outline-width در css عرض خط بیرونی تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت outline-width در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی outline-width در زبان css و در دومین نسخه این زبان طراحی یعنی css2 معرفی شده است.

صفت outline-width در css تعیین عرض خط بیرونی تگ html

معرفی و کاربرد ویژگی outline-width در زبان طراحی css

به کمک خاصیت outline-width می توانیم عرض خط بیرونی عنصر html را تعیین نماییم.

نکته مهم

در واقع این خط در بیرون از border تگ html مربوطه قرار گرفته است. که معمولا جهت دیزاین بصری بهتر عنصر html مفید واقع می شود.

مقادیر صفت کاربردی outline-width در زبان طراحی سی اس اس

صفت outline-width که در زبان طراحی CSS2 معرفی شده است، ۶ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار medium
  2. مقدار thin
  3. مقدار thick
  4. مقدار length ( مقدار عددی )
  5. مقدار initial
  6. مقدار inherit

مقدار medium درون خاصیت outline-width در زبان css

اگر خاصیت outline-width را برای یک عنصر html برابر با مقدار medium تعریف کنیم، یعنی می خواهیم عرض متوسط مخصوص برای outline یا خط بیرونی تعیین کنیم.

مقدار medium به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت outline-width می باشد.

[html] div{ outline-width: medium; }[/html]

مقدار thin درون خاصیت outline-width در زبان سی اس اس

اگر خاصیت outline-width را برای یک عنصر html برابر با مقدار thin تعریف کنیم، یعنی می خواهیم یک عرض نازک مخصوص برای outline یا خط بیرونی تعیین کنیم.

[html] div{ outline-width: thin; }[/html]

مقدار thick درون خاصیت outline-width در زبان css

اگر خاصیت outline-width را برای یک عنصر html برابر با مقدار thick تعریف کنیم، یعنی می خواهیم یک عرض کلفت مخصوص برای outline یا خط بیرونی تعیین کنیم.

[html] div{ outline-width: thick; }[/html]

صفت outline-width در css تعیین عرض خط بیرونی تگ html

مقدار length ( مقدار عددی ) درون خاصیت outline-width در زبان سی اس اس

اگر خاصیت outline-width را برای یک عنصر html برابر با مقدار length ( مقدار عددی ) تعریف کنیم، یعنی می خواهیم یک مقداری عددی اعم از px ، rem ، % و … جهت تعیین عرض outline یا خط بیرونی تعیین کنیم.

[html] div{ outline-width: 10px; }[/html]

مقدار initial درون خاصیت outline-width در زبان css

اگر خاصیت outline-width را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت outline-width در زبان سی اس اس

اگر خاصیت outline-width را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت outline-color در css رنگ خط بیرونی در تگ html

بررسی خاصیت outline-width از نظر نسخه زبان طراحی css

ویژگی کاربردی outline-width در دومین نسخه این زبان طراحی یعنی css2 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت outline-width در زبان طراحی سی اس اس