صفت pointer-events در css کنترل رویداد نشانگر موس

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت pointer-events در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی pointer-events در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

صفت pointer-events در css کنترل رویداد نشانگر موس

معرفی و کاربرد ویژگی pointer-events در زبان طراحی سی اس اس

به کمک خاصیت pointer-events می توانیم رویداد های نشانگر موس را در عناصر html کنترل نماییم.

مقادیر صفت کاربردی pointer-events در زبان طراحی سی اس اس

صفت pointer-events که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار auto
  2. مقدار none
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقدار auto درون خاصیت pointer-events در زبان سی اس اس

اگر خاصیت pointer-events را برای یک عنصر html برابر با مقدار auto قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم تگ html مربوطه به رویداد های نشانگر موس پاسخ دهد.

مقدار auto به عنوان مقدار پیش فرض خاصیت pointer-events محسوب می شود.

[html] div{ pointer-events: auto; }[/html]

مقدار none درون خاصیت pointer-events در زبان سی اس اس

اگر خاصیت pointer-events را برای یک عنصر html برابر با مقدار none قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم تگ html مربوطه به رویداد های نشانگر موس پاسخ ندهد.

[html] div{ pointer-events: none; }[/html]

صفت pointer-events در css کنترل رویداد نشانگر موس

مقدار initial درون خاصیت pointer-events در زبان سی اس اس

اگر خاصیت pointer-events را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت pointer-events در زبان سی اس اس

اگر خاصیت pointer-events را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت text-decoration در css خط متن نوشته در تگ html

بررسی خاصیت pointer-events از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی pointer-events در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت pointer-events در زبان طراحی سی اس اس