صفت text-decoration-line در css آرایش خط نوشته تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت text-decoration-line در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی text-decoration-line در زبان سی اس اس و در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

صفت text-decoration-line در css آرایش خط نوشته تگ html

صفت text-decoration-line در css آرایش خط نوشته تگ html

معرفی و کاربرد ویژگی text-decoration-line در زبان طراحی سی اس اس

به کمک خاصیت text-decoration-line می توانیم موقعیت خط متن را بر ( روی متن نوشته ، بالای متن نوشته و یا پایین متن نوشته ) در تگ html مربوطه تعیین نماییم.

نکته مهم

ویژگی text-decoration یک ویژگی مختصرنویسی شده برای 3 ویژگی دیگر سی اس اس برای آرایش خط متن نوشته می باشد، که عبارتند از :

  1. خصوصیت text-decoration-color
  2. خصوصیت text-decoration-line
  3. خصوصیت text-decoration-style

مقادیر صفت کاربردی text-decoration-line در زبان طراحی سی اس اس

صفت text-decoration-line که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، 6 مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار none
  2. مقدار underline
  3. مقدار overline
  4. مقدار line-through
  5. مقدار initial
  6. مقدار inherit

مقدار none درون خاصیت text-decoration-line در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-decoration-line را برای یک عنصر html برابر با مقدار none قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم هیچ گونه خطی بر روی یک نوشته ، بالای نوشته و یا پایین نوشته در تگ html مربوطه قرار نگیرد.

مقدار none به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت text-decoration-line می باشد.

مقدار underline درون خاصیت text-decoration-line در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-decoration-line را برای یک عنصر html برابر با مقدار underline قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم یک خط زیرین در زیر متن نوشته در تگ html مربوطه قرار دهیم.

مقدار overline درون خاصیت text-decoration-line در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-decoration-line را برای یک عنصر html برابر با مقدار overline قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم یک خط زبرین در بالای متن نوشته در تگ html مربوطه قرار دهیم.

مقدار line-through درون خاصیت text-decoration-line در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-decoration-line را برای یک عنصر html برابر با مقدار line-through قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم یک خط بر روی متن نوشته در تگ html مربوطه قرار دهیم.

صفت text-decoration-line در css آرایش خط نوشته تگ html

مقدار initial درون خاصیت text-decoration-line در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-decoration-line را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت text-decoration-line در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-decoration-line را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت text-decoration-line در css آرایش خط نوشته تگ html

صفت text-decoration-line در css آرایش خط نوشته تگ html

بررسی خاصیت text-decoration-line از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی text-decoration-line در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت text-decoration-line در زبان طراحی سی اس اس