صفت text-decoration-line در css آرایش خط نوشته تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت text-decoration-line در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی text-decoration-line در زبان سی اس اس و در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

صفت text-decoration-line در css آرایش خط نوشته تگ html

معرفی و کاربرد ویژگی text-decoration-line در زبان طراحی css

به کمک خاصیت text-decoration-line می توانیم موقعیت خط متن را بر ( روی متن نوشته ، بالای متن نوشته و یا پایین متن نوشته ) در تگ html مربوطه تعیین نماییم.

نکته مهم

ویژگی text-decoration یک ویژگی مختصرنویسی شده برای ۳ ویژگی دیگر سی اس اس برای آرایش خط متن نوشته می باشد، که عبارتند از :

  1. خصوصیت text-decoration-color
  2. خصوصیت text-decoration-line
  3. خصوصیت text-decoration-style

مقادیر صفت کاربردی text-decoration-line در زبان طراحی سی اس اس

صفت text-decoration-line که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۶ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار none
  2. مقدار underline
  3. مقدار overline
  4. مقدار line-through
  5. مقدار initial
  6. مقدار inherit

مقدار none درون خاصیت text-decoration-line در زبان css

اگر خاصیت text-decoration-line را برای یک عنصر html برابر با مقدار none قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم هیچ گونه خطی بر روی یک نوشته ، بالای نوشته و یا پایین نوشته در تگ html مربوطه قرار نگیرد.

مقدار none به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت text-decoration-line می باشد.

[html] div{ text-decoration-line: none; }[/html]

مقدار underline درون خاصیت text-decoration-line در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-decoration-line را برای یک عنصر html برابر با مقدار underline قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم یک خط زیرین در زیر متن نوشته در تگ html مربوطه قرار دهیم.

[html] div{ text-decoration-line: underline; }[/html]

مقدار overline درون خاصیت text-decoration-line در زبان css

اگر خاصیت text-decoration-line را برای یک عنصر html برابر با مقدار overline قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم یک خط زبرین در بالای متن نوشته در تگ html مربوطه قرار دهیم.

[html] div{ text-decoration-line: overline; }[/html]

مقدار line-through درون خاصیت text-decoration-line در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-decoration-line را برای یک عنصر html برابر با مقدار line-through قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم یک خط بر روی متن نوشته در تگ html مربوطه قرار دهیم.

[html] div{ text-decoration-line: line-through; }[/html]

صفت text-decoration-line در css آرایش خط نوشته تگ html

مقدار initial درون خاصیت text-decoration-line در زبان css

اگر خاصیت text-decoration-line را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت text-decoration-line در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-decoration-line را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

صفت text-decoration-line در css آرایش خط نوشته تگ html

بررسی خاصیت text-decoration-line از نظر نسخه زبان طراحی css

ویژگی کاربردی text-decoration-line در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت text-decoration-line در زبان طراحی سی اس اس