عملگرها در برنامه نویسی بخش پنجم عملگرهای انتساب عملگر انتساب

عملگرها در برنامه نویسی بخش پنجم را جهت مطالعه شما همراهان گرامی سایت آموزی تدارک دیدیم.

در بخش سوم عملگرها در برنامه نویسی با عملگرهای بیتی ( Bit Operators ) آشنا شدید.

عملگرها در برنامه نویسی بخش پنجم

عملگرها در برنامه نویسی بخش پنجم | عملگرهای انتساب | عملگر ضرب و انتساب

عملگرهای انتساب ( Assign Operators )

عملگر انتساب مقدار عملوند سمت راست خودش را به عملوند سمت چپ خود واگذار میکند.

عملگر انتساب پایه علامت مساوی (=) است که مقدار عملوند سمت راستش را به عملگر سمت چپش میدهد. برای مثال x = y مقدار y را به x انتساب، میدهد. بقیه عملگرهای انتساب که معمولاً برای تندنویسی عملیات استاندارد استفاده میشوند در تعاریف و مثالهای زیر هستند.

x = y

x = y

عملگر جمع و انتساب

x += y

x = xy

انتساب

عملگر انتساب، ساده، یک مقدار را به یک متغیر میدهد. زنجیر وار کردن عملگر انتساب، این امکان را به ما میدهد که یک مقدار را به ترتیب به چندین متغیر انتساب، بدهیم. مثالها رو ببینید.

سینتکس عملگر انتساب

Operator: x = y

مثال ها

// x = 5

// y = 10

// z = 25

x = y // x is 10

x = y = z // x, y and z are all 25

جمع و انتساب

عملگر جمع و انتساب، عملوند سمت راست را با متغیر جمع میکند و نتیجه را به متغیر میدهد. نوع دو عملوند، رفتار عملگر جمع و انتساب، را مشخص میکند. این رفتار ممکن است بر اساس توع عملوندها جمع یا اتصال رشته ای باشد.

سینتکس عملگر جمع و انتساب

x += y

سینتکس عملگر جمع و انتساب، به معنی مثال زیر است.

x = x + y

مثالها

// foo = "foo"

// bar = 5

// baz = true

// Number + Number -> addition

bar += 2 // 7

// Boolean + Number -> addition

baz += 1 // 2

// Boolean + Boolean -> addition

baz += false // 0

// Number + String -> concatenation

bar += "foo" // "5foo"

// String + Boolean -> concatenation

foo += false // "foofalse"

// String + String -> concatenation

foo += "bar" // "foobar"

عملگر تفریق و انتساب

عملگر منها و انتساب، عملوند سمت راست را از متغیر کم میکند و حاصل تفریق را به متغیر میدهد.

سینتکس عملگر منها و انتساب،

x -= y

سینتکس عملگر منها و انتساب، به معنی مثال زیر است.

x = x - y

مثالها

// bar = 5

bar -= 2 // 3

bar -= "foo" // NaN

ضرب و انتساب

عملگر ضرب و انتساب، یک متغیر را با مقدار عملوند سمت راست ضرب کرده و حاصل ضرب را درون متغیر میریزد.

سینتکس عملگر ضرب و انتساب

x *= y

سینتکس عملگر ضرب و انتساب، به معنی مثال زیر است.

x = x * y

مثالها

// bar = 5

bar *= 2 // 10

bar *= "foo" // NaN

تقسیم و انتساب،

عملگر تقسیم و انتساب، یک متغیر را با مقدار عملوند سمت راست تقسیم کرده و حاصل تقسیم را در متغیر میریزد.

سینتکس عملگر تقسیم و انتساب

x /= y

سینتکس عملگر تقسیم و انتساب، هم معنای مثال زیر است:

x = x / y

مثالها

// bar = 5

bar /= 2 // 2.5

bar /= "foo" // NaN

bar /= 0 // Infinity

باقیمانده و انتساب

عملگر باقیمانده و انتساب، یک متغیر را با مقدار عملوند سمت راست تقسیم کرده و باقیمانده تقسیم را در متغیر میریزد.

سینتکس عملگر باقیمانده و انتساب،

x %= y

سینتکس عملگر باقیمانده و انتساب، هم معنی با مثال زیر است:

x = x % y

مثالها

// bar = 5

bar %= 2 // 1

bar %= "foo" // NaN

bar %= 0 // NaN

توان و انتساب

عملگر توان و انتساب، نتیجه به توان رساندن عملوند اول در عملوند دوم را برمیگرداند.

سینتکس عملگر توان و انتساب،

x **= y

سینتکس عملگر توان و انتساب، هم معنی با مثال زیر است:

x = x ** y

مثالها

// bar = 5

bar **= 2 // 25

bar **= "foo" // NaN

شیفت به چپ و انتساب

عملگر شیفت به چپ و انتساب، بیتها را به تعداد مشخص شده به سمت چپ حرکت میدهد و نتیجه را درون متغیر میریزد.

سینتکس عملگر شیفت به چپ و انتساب

x <<= y

سینتکس عملگر شیفت به چپ و انتساب، هم معنی با مثال زیر است:

x = x << y

مثالها

var bar = 5; // (00000000000000000000000000000101)

bar <<= 2; // 20 (00000000000000000000000000010100)

عملگرها در برنامه نویسی بخش پنجم

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 پروژه محور

شیفت به راست و انتساب

عملگر شیفت به راست و انتساب، بیتها را به تعداد مشخص شده به سمت راست حرکت میدهد و نتیجه را درون متغیر میریزد.

سینتکس عملگر شیفت به راست و انتساب،

x >>= y

سینتکس عملگر شیفت به راست و انتساب، هم معنی با مثال زیر است:

x = x >> y

مثالها

var bar = 5; // (00000000000000000000000000000101)

bar >>= 2; // 1 (00000000000000000000000000000001)

عملگرها در برنامه نویسی بخش پنجم

var bar -5; // (-00000000000000000000000000000101)

bar >>= 2; // -2 (-00000000000000000000000000000010)

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

عملگرها در برنامه نویسی بخش پنجم عملگرهای انتساب – اختصاصی سایت آموزی