ویژگی align-items در CSS هم ترازی تگ ها در ردیف

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی جدید align-items در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم. ویژگی کاربردی align-items در زبان css به تازگی در آخرین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

ویژگی align-items در CSS هم ترازی تگ ها در ردیف - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی جدید align-items در زبان طراحی css

ویژگی align-items جهت هم ترازسازی تگ های داخلی یک عنصر نگهدارنده ( container ) نسبت به محور عمود ( Cross axis ) در یک ردیف کاربرد دارد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

نکته مهم

جهت اعمال مقادیر ویژگی جدید align-items بایستی حتما برای تگ html مربوطه صفت display را برابر با مقدار flex قرار دهید.

مقادیر صفت جدید align-items در زبان طراحی سی اس اس

صفت جدید align-items که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۷ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار stretch
  2. مقدار center
  3. مقدار flex-start
  4. مقدار flex-end
  5. مقدار baseline
  6. مقدار initial
  7. مقدار inherit

مقدار stretch درون خاصیت align-items در زبان css

اگر خاصیت align-items را برای یک تگ نگهدارنده ( container ) که درون آن تگ های html فرزند قرار دارد، برابر با مقدار stretch تعریف کنیم، تگ های فرزند به اندازه ای کشیده می شوند، که ارتفاع یکسانی را با تگ html پدر خود یا container ایجاد کنند.

شکل زیر به خوبی حالت stretch را در تگ های فرزند نارنجی رنگ نسبت به تگ والد بنفش رنگ نشان می دهد:

مقدار center درون خاصیت align-items در زبان سی اس اس

اگر خاصیت align-items را برای یک تگ نگهدارنده ( container ) که درون آن تگ های html فرزند قرار دارد، برابر با مقدار center تعریف کنیم، تگ های فرزند در وضعیت عمود و وسط چین نسبت به تگ html پدر خود یا container هم ترازسازی می شوند.

شکل زیر به خوبی حالت center را در تگ های فرزند نارنجی رنگ نسبت به تگ والد بنفش رنگ نشان می دهد:

مقدار flex-start درون خاصیت align-items در زبان css

اگر خاصیت align-items را برای یک تگ نگهدارنده ( container ) که درون آن تگ های html فرزند قرار دارد، برابر با مقدار flex-start تعریف کنیم، تگ های فرزند در وضعیت عمود و در ابتدای تگ html پدر خود یا container هم ترازسازی می شوند.

شکل زیر به خوبی حالت flex-start را در تگ های فرزند نارنجی رنگ نسبت به تگ والد بنفش رنگ نشان می دهد:

مقدار flex-end درون ویژگی align-items در زبان css

اگر خاصیت align-items را برای یک تگ نگهدارنده ( container ) که درون آن تگ های html فرزند قرار دارد، برابر با مقدار flex-end تعریف کنیم، تگ های فرزند در وضعیت عمود و در انتهای تگ html پدر خود یا container هم ترازسازی می شوند.

شکل زیر به خوبی حالت flex-end را در تگ های فرزند نارنجی رنگ نسبت به تگ والد بنفش رنگ شان می دهد:

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

مقدار baseline درون خاصیت align-items در زبان css

اگر خاصیت align-items را برای یک تگ نگهدارنده ( container ) که درون آن تگ های html فرزند قرار دارد، برابر با مقدار baseline تعریف کنیم، تگ های فرزند در وضعیت عمود و در خط اول تگ html پدر خود یا container هم ترازسازی می شوند.

شکل زیر به خوبی حالت baseline را در تگ های فرزند نارنجی رنگ نسبت به تگ والد بنفش رنگ نشان می دهد:

مقدار initial درون خاصیت align-items در زبان css

اگر خاصیت align-items را برای یک تگ نگهدارنده ( container ) که درون آن تگ های html فرزند قرار دارد، برابر با مقدار initial تعریف کنیم، تگ های فرزند در وضعیت عمود و در موقعیت پیش فرض ( تنطیمات CSS Specification ) هم ترازسازی می شوند.

مقدار inherit درون ویژگی align-items در زبان css

اگر خاصیت align-items را برای یک تگ نگهدارنده ( container ) که درون آن تگ های html فرزند قرار دارد، برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، تگ های فرزند در وضعیت عمود، موقعیت تگ html پدر خود یا container ، را به ارث برده و براساس آن هم ترازسازی می شوند.

ویژگی align-items در CSS هم ترازی تگ ها در ردیف - سایت آموزی

بررسی خاصیت align-items از نظر نسخه زبان طراحی css

ویژگی کاربردی align-items در زبان css به تازگی در آخرین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت align-items در زبان طراحی css