ویژگی background-origin در css ناحیه شروع پس زمینه

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی جدید background-origin در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی background-origin در آخرین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

ویژگی background-origin در css ناحیه شروع پس زمینه

معرفی و کاربرد ویژگی جدید background-origin در زبان طراحی css

توسط خاصیت background-origin ، می توانیم تعیین کنیم که شروع ترسیم پس زمینه تگ html در کدام ناحیه باشد.

اگر ویژگی background-attachment برای یک تگ html برابر با مقدار fixed باشد، خاصیت background-origin برای آن تگ html  نادیده گرفته می شود و تاثیری نخواهد داشت.

همان طور که در قسمت های قبلی آموزش بک گراند در زبان css خدمت شما عزیزان عرض کرده بودیم، هر تگ html از لحاظ مدل قسمت بندی دارای ۴ ناحیه است.

که این نواحی ۴ گانه عبارتندار:

  1. ناحیه محتوا ( content-box )
  2. ناحیه فاصله داخلی ( padding-box )
  3. ناحیه حاشیه ( border-box )
  4. ناحیه فاصله خارجی ( margin-box )

ویژگی background-origin در css ناحیه شروع پس زمینه

مقادیر صفت جدید background-origin در زبان طراحی سی اس اس

صفت جدید background-origin که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۵ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار padding-box
  2. مقدار border-box
  3. مقدار content-box
  4. مقدار initial
  5. مقدار inherit

مقدار padding-box درون خاصیت background-origin در زبان css

اگر خاصیت background-origin را برابر با مقدار padding-box قرار دهیم، در این حالت شروع ترسیم پس زمینه در تگ html از گوشه بالا و سمت چپ ناحیه فاصله داخلی یا از قسمت padding شروع می شود.

در حقیقت مقدار padding-box به عنوان مقدار پیش فرض این ویژگی می باشد.

مثال براساس مقدار padding-box برای خاصیت background-origin

[html]div{background-origin:padding-box;}[/html]

شکل بک گراند در مقدار padding-box برای خاصیت background-origin

ویژگی background-origin در css ناحیه شروع پس زمینه

مقدار border-box درون خاصیت background-origin در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background-origin را برابر با مقدار border-box قرار دهیم، در این حالت شروع ترسیم پس زمینه در تگ html از گوشه بالا و سمت چپ ناحیه حاشیه بیرونی یا از قسمت border شروع می شود.

مثال براساس مقدار border-box برای خاصیت background-origin

[html]div{background-origin:border-box;}[/html]

شکل بک گراند در مقدار border-box برای خاصیت background-origin

ویژگی background-origin در css ناحیه شروع پس زمینه

مقدار content-box درون خاصیت background-origin در زبان css

اگر خاصیت background-origin را برابر با مقدار content-box قرار دهیم، در این حالت شروع ترسیم پس زمینه در تگ html از گوشه بالا و سمت چپ ناحیه محتوا یا از قسمت content شروع می شود.

مثال براساس مقدار content-box برای خاصیت background-origin

[html]div{background-origin:content-box;}[/html]

شکل بک گراند در مقدار content-box برای خاصیت background-origin

ویژگی background-origin در css ناحیه شروع پس زمینه

مقدار initial درون خاصیت background-origin در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background-origin را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت background-origin در زبان css

اگر خاصیت background-origin را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه ، خصوصیت مذکور را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی background-origin در css ناحیه شروع پس زمینه

بررسی خاصیت background-origin از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی background-origin در آخرین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت background-origin

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت background-origin در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی background-origin در css ناحیه شروع پس زمینه – اختصاصی سایت آموزی