ویژگی border-style در css | استایل حاشیه تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد ویژگی border-style در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی border-style در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

صفت border-right-style در css سبک حاشیه راست تگ html

معرفی ویژگی کاربردی border-style در زبان طراحی css

توسط خاصیت border-style می توانیم استایل حاشیه یا استایل border یک تگ html را تعیین می نماییم.

مقادیر صفت کاربردی border-style در زبان طراحی css

صفت کاربردی border-style که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، 11 مقدار می پذیرد که عبارتند از:

 1. مقدار none
 2. مقدار hidden
 3. مقدار dotted
 4. مقدار dashed
 5. مقدار solid
 6. مقدار double
 7. مقدار groove
 8. مقدار ridge
 9. مقدار inset
 10. مقدار outset
 11. مقدار initial

ویژگی border-style در css | استایل حاشیه تگ html

مقدار none درون خاصیت border-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-style را برابر با مقدار none قرار دهیم، در حقیقت هیچ استایلی برای حاشیه و یا هیچ استایلی برای border در تگ html مربوطه در نظر گرفته نمی شود.

مقدار none به عنوان مقدار پیش فرض ویژگی border-style می باشد.

مثال براساس مقدار none برای خاصیت border-style

مقدار hidden درون خاصیت border-style در زبان css

اگر خاصیت border-style را برابر با مقدار hidden قرار دهیم، در حقیقت مانند مقدار none ، هیچ استایلی برای حاشیه و یا هیچ استایلی برای border در تگ html مربوطه در نظر گرفته نمی شود.

نکته مهم :

این مقدار تنها برای حاشیه تگ جدول html ( تگ table ) اعمال نمی شود.

مثال براساس مقدار hidden برای خاصیت border-style

ویژگی border-style در css

مقدار dotted درون خاصیت border-style در زبان css

اگر خاصیت border-style را برابر با مقدار dotted قرار دهیم، در حقیقت یک استایل نقطه چین برای حاشیه یا یک استایل نقطه چین برای border در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار dotted برای خاصیت border-style

به شکل زیر توجه بفرمایید:

border-style is dotted.

مقدار dashed درون خاصیت border-right-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-style را برابر با مقدار dashed قرار دهیم، در حقیقت یک استایل خط فاصله برای حاشیه یا یک استایل خط فاصله برای border در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار dashed برای خاصیت border-style

به شکل زیر توجه بفرمایید:

border-style is dashed.

مقدار solid درون خاصیت border-style در زبان css

اگر خاصیت border-style را برابر با مقدار solid قرار دهیم، در حقیقت یک استایل خط صاف برای حاشیه یا یک استایل خط صاف برای border در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار solid برای خاصیت border-style

به شکل زیر توجه بفرمایید:

border-style is solid.

ویژگی border-style در css | استایل حاشیه تگ html

مقدار double درون خاصیت border-style در زبان css

اگر خاصیت border-style را برابر با مقدار double قرار دهیم، در حقیقت یک استایل با دو خط صاف برای حاشیه و یا برای border در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

مثال براساس مقدار double برای خاصیت border-style

به شکل زیر توجه بفرمایید:

border-style is double.

مقدار groove درون خاصیت border-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت border-style را برابر با مقدار groove قرار دهیم، در حقیقت یک استایل سه بعدی کنده کاری شده برای حاشیه و یا یک استایل سه بعدی کنده کاری شده برای border در تگ html مربوطه تعیین می نماییم.

که البته تاثیر نمایش این حالت به مقدار رنگ border در تگ html مربوطه بستگی دارد.

مثال براساس مقدار groove برای خاصیت border-style

به شکل زیر توجه بفرمایید:

border-style is groove.

ویژگی border-style در css

مقدار ridge درون خاصیت border-style در زبان css