ویژگی color در css صفت رنگ زبان طراحی سی اس اس

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت color در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی color در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

ویژگی color در css صفت رنگ زبان طراحی سی اس اس - سایت آموزی

معرفی ویژگی کاربردی color در زبان طراحی css

توسط خاصیت color می توانیم رنگ متن را در یک تگ html تعیین کنیم.

نکته مهم

شما می توانید یک رنگ پس زمینه مناسب را با یک رنگ متن مناسب ترکیب کنید، تا خواندن متن در خروجی مرورگر راحت تر شود.

مقادیر صفت کاربردی color در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی color که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۳ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار color
  2. مقدار initial
  3. مقدار inherit

مقدار color درون خاصیت color در زبان سی اس اس

اگر خاصیت color را برابر با مقدار color در یک تگ html قرار دهیم، یعنی می خواهیم رنگ خاصی را برای متن یا محتوای متنی آن تگ html تعیین کنیم.

این رنگ می تواند از نوع رنگ های رایج ، رنگ های rgb ، رنگ های rgba ، رنگ های HSL ، رنگ های HSLA ، هگزادسیمال و… باشد.

مثال براساس مقدار color برای خاصیت color در تگ body

[html]body{color: red;}[/html]

[html]body{color: #92a8d1;}[/html]

[html]body{color: rgb(201, 76, 76);}[/html]

[html]body{color: rgba(201, 76, 76, 0.6);}[/html]

[html]body{color: hsl(89, 43%, 51%);}[/html]

[html]body{color hsla(89, 43%, 51%, 0.6);}[/html]

مقدار initial درون خاصیت color در زبان سی اس اس

اگر خاصیت color را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

نکته مهم

با توجه به اینکه خصوصیت color مقدار پیش فرض ندارد، در این صورت رنگ پیش فرضی که مرورگر برای تگ html مورد نظر در استایل های خود تعریف کرده اعمال خواهد شد.

مقدار inherit درون خاصیت color در زبان سی اس اس

اگر خاصیت color را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه ، خصوصیت مذکور را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی color در css صفت رنگ زبان طراحی سی اس اس - سایت آموزی

بررسی خاصیت color از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت color در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت color

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت color در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی color در css صفت رنگ زبان طراحی سی اس اس – اختصاصی سایت آموزی