ویژگی content در css تولید محتوا before:: و after::

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت content در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی content در دومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS2 معرفی شده است.

ویژگی content در css تولید محتوا before:: و after::

معرفی ویژگی کاربردی content در زبان طراحی css

خاصیت content همراه با عناصر کاذب before:: و after:: جهت تولید محتوا در قبل یا بعد تگ های html کاربرد دارد.

مقادیر صفت کاربردی content در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی content که در زبان طراحی CSS2 معرفی شده است، 12 مقدار می پذیرد که عبارتند از:

 1. مقدار normal
 2. مقدار none
 3. مقدار counter
 4. مقدار (attr(attribute
 5. مقدار string
 6. مقدار open-quote
 7. مقدار close-quote
 8. مقدار no-open-quote
 9. مقدار no-close-quote
 10. مقدار (url(url
 11. مقدار initial
 12. مقدار inherit

مقدار normal درون خاصیت content در زبان سی اس اس

اگر خاصیت content را برابر با مقدار normal قرار دهیم، یعنی می خواهیم مقدار پیش فرض را برای این خصوصیت در نظر بگیریم. این مقدار هم مانند مقدار none معادل هیچ چیز می باشد.

مقدار normal به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت content می باشد.

مثال براساس مقدار normal برای خاصیت content

مقدار none درون خاصیت content در زبان سی اس اس

اگر خاصیت content را برابر با مقدار none قرار دهیم، یعنی می خواهیم محتوا را معادل هیچ چیز تعیین کنیم.

مثال براساس مقدار none برای خاصیت content

مقدار counter درون خاصیت content در زبان سی اس اس

اگر خاصیت content را برابر با مقدار counter قرار دهیم، یعنی می خواهیم محتوا را به عنوان یک شمارنده تعیین نماییم.

مثال براساس مقدار counter برای خاصیت content

مقدار (attr(attribute درون خاصیت content در زبان سی اس اس

اگر خاصیت content را برابر با مقدار (attr(attribute قرار دهیم، یعنی می خواهیم محتوا را به عنوان یکی از ویژگی های انتخابگر تعیین کنیم.

مثال براساس مقدار (attr(attribute برای خاصیت content

مقدار string درون خاصیت content در زبان سی اس اس

اگر خاصیت content را برابر با مقدار string قرار دهیم، یعنی می خواهیم محتوا را به صورت یک رشته متنی تعیین کنیم.

مثال براساس مقدار string برای خاصیت content

 

مقدار open-quote درون خاصیت content در زبان سی اس اس

اگر خاصیت content را برابر با مقدار open-quote قرار دهیم، یعنی می خواهیم در ابتدای محتوا یک کوتیشن تعیین نماییم.

مثال براساس مقدار open-quote برای خاصیت content

مقدار close-quote درون خاصیت content در زبان سی اس اس

اگر خاصیت content را برابر با مقدار close-quote قرار دهیم، یعنی می خواهیم در انتهای محتوا یک کوتیشن تعیین نماییم.

مثال براساس مقدار close-quote برای خاصیت content

مقدار no-open-quote درون خاصیت content در زبان سی اس اس

اگر خاصیت content را برابر با مقدار no-open-quote قرار دهیم، اگر در ابتدای محتوا کوتیشن مشخص کرده باشیم، حذف می گردد.

مثال براساس مقدار no-open-quote برای خاصیت content