ویژگی content در css محتوا با before:: و after::

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت content در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی content در دومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS2 معرفی شده است.

ویژگی content در css تولید محتوا before:: و after::

معرفی ویژگی کاربردی content در زبان طراحی css

خاصیت content همراه با عناصر کاذب before:: و after:: جهت تولید محتوا در قبل یا بعد تگ های html کاربرد دارد.

مقادیر صفت کاربردی content در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی content که در زبان طراحی CSS2 معرفی شده است، ۱۲ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

 1. مقدار normal
 2. مقدار none
 3. مقدار counter
 4. مقدار (attr(attribute
 5. مقدار string
 6. مقدار open-quote
 7. مقدار close-quote
 8. مقدار no-open-quote
 9. مقدار no-close-quote
 10. مقدار (url(url
 11. مقدار initial
 12. مقدار inherit

مقدار normal درون خاصیت content در زبان css

اگر خاصیت content را برابر با مقدار normal قرار دهیم، یعنی می خواهیم مقدار پیش فرض را برای این خصوصیت در نظر بگیریم. این مقدار هم مانند مقدار none معادل هیچ چیز می باشد.

مقدار normal به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت content می باشد.

مثال براساس مقدار normal برای خاصیت content

[html] p::before {content: normal;} [/html]

مقدار none درون خاصیت content در زبان سی اس اس

اگر خاصیت content را برابر با مقدار none قرار دهیم، یعنی می خواهیم محتوا را معادل هیچ چیز تعیین کنیم.

مثال براساس مقدار none برای خاصیت content

[html] p.home::before {content: none;} [/html]

مقدار counter درون خاصیت content در زبان css

اگر خاصیت content را برابر با مقدار counter قرار دهیم، یعنی می خواهیم محتوا را به عنوان یک شمارنده تعیین نماییم.

مثال براساس مقدار counter برای خاصیت content

[html] p::before {content:counter(myIndex);} [/html]

مقدار (attr(attribute درون خاصیت content در زبان سی اس اس

اگر خاصیت content را برابر با مقدار (attr(attribute قرار دهیم، یعنی می خواهیم محتوا را به عنوان یکی از ویژگی های انتخابگر تعیین کنیم.

مثال براساس مقدار (attr(attribute برای خاصیت content

[html] a::before {content: attr(href);} [/html]

مقدار string درون خاصیت content در زبان css

اگر خاصیت content را برابر با مقدار string قرار دهیم، یعنی می خواهیم محتوا را به صورت یک رشته متنی تعیین کنیم.

مثال براساس مقدار string برای خاصیت content

[html] p::before { content: “Read this -“;} [/html]

مقدار open-quote درون خاصیت content در زبان سی اس اس

اگر خاصیت content را برابر با مقدار open-quote قرار دهیم، یعنی می خواهیم در ابتدای محتوا یک کوتیشن تعیین نماییم.

مثال براساس مقدار open-quote برای خاصیت content

[html] p::before {content: open-quote;} [/html]

مقدار close-quote درون خاصیت content در زبان css

اگر خاصیت content را برابر با مقدار close-quote قرار دهیم، یعنی می خواهیم در انتهای محتوا یک کوتیشن تعیین نماییم.

مثال براساس مقدار close-quote برای خاصیت content

[html] p::after {content: close-quote;} [/html]

مقدار no-open-quote درون خاصیت content در زبان سی اس اس

اگر خاصیت content را برابر با مقدار no-open-quote قرار دهیم، اگر در ابتدای محتوا کوتیشن مشخص کرده باشیم، حذف می گردد.

مثال براساس مقدار no-open-quote برای خاصیت content

[html] p.home::before {content: no-open-quote;} [/html]

مقدار no-close-quote درون خاصیت content در زبان css

اگر خاصیت content را برابر با مقدار no-close-quote قرار دهیم، اگر در انتهای محتوا کوتیشن مشخص کرده باشیم، حذف می گردد.

مثال براساس مقدار no-close-quote برای خاصیت content

[html] p.home::after {content: no-close-quote;} [/html]

مقدار (url(url درون خاصیت content در زبان سی اس اس

اگر خاصیت content را برابر با مقدار (url(url قرار دهیم، یعنی می خواهیم بعنوان نوعی رسانه (محتوای تصویری ، محتوای صوتی ، ویدئو و … ) تنظیم کنیم.

مثال براساس مقدار (url(url برای خاصیت content

[html] p::before {content: url(w3css.gif);} [/html]

مقدار initial درون خاصیت content در زبان css

اگر خاصیت content را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت content در زبان سی اس اس

اگر خاصیت content را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی content در css محتوا با before:: و after:: - سایت آموزی

بررسی خاصیت content از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت content در دومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS2 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت content

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت content در زبان طراحی css

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی content در css محتوا با before:: و after::

ویژگی content در css محتوا با before:: و after:: – اختصاصی سایت آموزی