ویژگی direction در css | تعیین جهت نوشته تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت direction در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی direction در دومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS2 معرفی شده است.

ویژگی direction در css | تعیین جهت نوشته تگ html

معرفی ویژگی کاربردی direction در زبان طراحی css

توسط خاصیت direction می توانیم جهت نوشتن را در یک تگ html تعیین کنیم.

صفت direction جهت نوشتن را برای موارد زیر مشخص می کند

  • جهت embed و override در زمانی که همراه با خاصیت unicode-bidi استفاده می شود.
  • جهت اولیه عناصر بلاک که در این صورت متن و عناصر خطی داخل آنها در جهت تعیین شده نمایش داده می شوند.
  • جهت سرزیر افقی عناصر
  • زمانی که برای یک متن text-align از نوع justify تعریف شده است، جهت خط آخر نیمه تمام آن متن توسط direction تعیین می شود.
  • جهت عنصر table

مقادیر صفت کاربردی direction در زبان طراحی css

صفت کاربردی direction که در زبان طراحی CSS2 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار ltr
  2. مقدار rtl
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقدار ltr درون خاصیت direction در زبان سی اس اس

اگر خاصیت direction را برابر با مقدار ltr قرار دهیم، یعنی می خواهیم مرورگر جهت متن را در تگ html مربوطه براساس مقدار پیش فرض که حالت چپ به راست می باشد، تعیین نماید.

مقدار ltr به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت direction می باشد.

مثال براساس مقدار auto برای خاصیت direction

[html] p {direction: ltr;} [/html]

مقدار rtl درون خاصیت direction در زبان css

اگر خاصیت direction را برابر با مقدار rtl قرار دهیم، یعنی می خواهیم وضعیت راست به چپ را برای نوشته های یک تگ html تعیین نماییم.

از حالت راست به چپ برای تنظیم جهت متون تگ های html در زبان فارسی نیز استفاده می شود.

مثال براساس مقدار rtl برای خاصیت direction

[html] p {direction: rtl;} [/html]

مقدار initial درون خاصیت direction در زبان سی اس اس

اگر خاصیت direction را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت direction در زبان css

اگر خاصیت direction را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی direction در css | تعیین جهت نوشته تگ html

بررسی خاصیت direction از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت direction در دومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS2 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت direction

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت direction در زبان طراحی css

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی direction در css | تعیین جهت نوشته تگ html

ویژگی direction در css | تعیین جهت نوشته تگ html – اختصاصی سایت آموزی