ویژگی margin-bottom در css فضای خارجی پایین تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت margin-bottom در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی margin-bottom در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

ویژگی margin-bottom در css فضای خارجی پایین تگ html

معرفی ویژگی کاربردی margin-bottom در زبان طراحی سی اس اس

margin ، فضای بیرونی بین تگ های html را تعیین می کند.

توسط خاصیت margin-bottom می توانیم عرض فضای خارجی پایین تگ html را مشخص نماییم.

نکته مهم

خصوصیت margin ، علاوه بر مقدار مثبت ، مقدار منفی هم می پذیرد.

مقادیر صفت کاربردی margin-bottom در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی margin-bottom که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، 5 مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار length ( مقدار عددی )
  2. مقدار % ( مقدار درصدی )
  3. مقدار auto
  4. مقدار initial
  5. مقدار inherit

ویژگی margin-bottom در css فضای خارجی پایین تگ html

مقدار length ( مقدار عددی ) درون خاصیت margin-bottom در زبان سی اس اس

اگر خاصیت margin-bottom را برابر با مقدار length ( مقدار عددی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک مقدار عددی اعم از rem و px و cm و… جهت تعیین عرض فضای خارجی پایین عنصر html مربوطه مشخص نماییم.

مقدار پیش فرض عددی در خاصیت margin-bottom ، عدد 0 می باشد.

مثال براساس مقدار length ( مقدار عددی ) برای خاصیت margin-bottom

مقدار % ( مقدار درصدی ) درون خاصیت margin-bottom در زبان سی اس اس

اگر خاصیت margin-bottom را برابر با مقدار % ( مقدار درصدی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم مرورگر ، مقدار درصدی را نسبت به عرض فضای خارجی پایین تگ نگهدارنده یا همان پدر تگ html مربوطه تعیین کند.

مثال براساس مقدار % ( مقدار درصدی ) برای خاصیت margin-bottom

مقدار auto درون خاصیت margin-bottom در زبان سی اس اس

اگر خاصیت margin-bottom را برابر با مقدار auto قرار دهیم، یعنی می خواهیم مرورگر کاربر عرض فضای خارجی پایین عنصر html مربوطه را تعیین کند.

مثال براساس مقدار auto برای خاصیت margin-bottom

مقدار initial درون خاصیت margin-bottom در زبان سی اس اس

اگر خاصیت margin-bottom را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت margin-bottom در زبان سی اس اس

اگر خاصیت margin-bottom را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی margin-bottom در css فضای خارجی پایین تگ html

ویژگی margin-bottom در css فضای خارجی پایین تگ html

بررسی خاصیت margin-bottom از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت margin-bottom در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت margin-bottom

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت margin-bottom در زبان طراحی سی اس اس