ویژگی margin-top در css فضای خارجی بالا در تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت margin-top در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی margin-top در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

ویژگی margin-top در css فضای خارجی بالا در تگ html

معرفی ویژگی کاربردی margin-top در زبان طراحی css

margin ، فضای بیرونی بین تگ های html را تعیین می کند.

توسط خاصیت margin-top می توانیم عرض فضای خارجی بالا در تگ html را مشخص نماییم.

نکته مهم

خصوصیت margin ، علاوه بر مقدار مثبت ، مقدار منفی هم می پذیرد.

مقادیر صفت کاربردی margin-top در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی margin-top که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۵ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار length ( مقدار عددی )
  2. مقدار % ( مقدار درصدی )
  3. مقدار auto
  4. مقدار initial
  5. مقدار inherit

مقدار length ( مقدار عددی ) درون خاصیت margin-top در زبان css

اگر خاصیت margin-top را برابر با مقدار length ( مقدار عددی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک مقدار عددی اعم از rem و px و cm و… جهت تعیین عرض فضای خارجی بالا در عنصر html مربوطه مشخص نماییم.

مقدار پیش فرض عددی در خاصیت margin-top ، عدد ۰ می باشد.

مثال براساس مقدار length ( مقدار عددی ) برای خاصیت margin-top

[html] div {margin-top: 20px;} [/html]

مقدار % ( مقدار درصدی ) درون خاصیت margin-top در زبان سی اس اس

اگر خاصیت margin-top را برابر با مقدار % ( مقدار درصدی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم مرورگر ، مقدار درصدی را نسبت به عرض فضای خارجی بالا در تگ نگهدارنده یا همان پدر تگ html مربوطه تعیین کند.

مثال براساس مقدار % ( مقدار درصدی ) برای خاصیت margin-top

[html] div {margin-top: 30%;} [/html]

مقدار auto درون خاصیت margin-top در زبان css

اگر خاصیت margin-top را برابر با مقدار auto قرار دهیم، یعنی می خواهیم مرورگر کاربر عرض فضای خارجی بالا در عنصر html مربوطه را تعیین کند.

مثال براساس مقدار auto برای خاصیت margin-top

[html] div {margin-top: auto;} [/html]

مقدار initial درون خاصیت margin-top در زبان سی اس اس

اگر خاصیت margin-top را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت margin-top در زبان css

اگر خاصیت margin-top را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی margin-top در css فضای خارجی بالا در تگ html

ویژگی margin-top در css فضای خارجی بالا در تگ html

بررسی خاصیت margin-top از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت margin-top در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS۱ معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت margin-top

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت margin-top در زبان طراحی css

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی margin-top در css فضای خارجی بالا در تگ html – اختصاصی سایت آموزی