ویژگی max-width در css تعیین عرض حداکثر در تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت max-width در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی max-width در دومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS2 معرفی شده است.

ویژگی max-width در css تعیین عرض حداکثر در تگ html

معرفی ویژگی کاربردی max-width در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت max-width می توانیم یک عرض حداکثر را برای محتوا در تگ html مربوطه مشخص نماییم.

در صورتی که بخواهیم محدوده عرض محتوای یک تگ html از یک حداکثر تعیین شده بیشتر نشود، از خصوصیت max-width استفاده می کنیم.

نکات مهم

  1. در صورتی که عرض محتوای یک تگ html ، بزرگ تر از مقدار حداکثر عرض تعیین شده باشد، خصوصیت max-width پذیرفته می شود.
  2. در صورتی که عرض محتوای یک تگ html ، کوچک تر از مقدار حداکثر عرض تعیین شده باشد، خصوصیت max-width تاثیری نخواهد داشت.
  3. در صورت استفاده از خصوصیت max-width ( عرض حداکثر ) استفاده از صفت width هیچ تاثیری نخواهد داشت.

مقادیر صفت کاربردی max-width در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی max-width که در زبان طراحی CSS2 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار none
  2. مقدار length ( مقدار عددی )
  3. مقدار % ( مقدار درصدی )
  4. مقدار initial
  5. مقدار inherit

ویژگی max-width در css تعیین عرض حداکثر در تگ html

مقدار none درون خاصیت max-width در زبان سی اس اس

اگر خاصیت max-width را برابر با مقدار none قرار دهیم، یعنی هیچ مقداری برای حداکثر عرض در نظر نمی گیریم.

مقدار none به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت max-width می باشد.

مثال براساس مقدار none برای خاصیت max-width

[html] div {max-width: none;} [/html]

مقدار length ( مقدار عددی ) درون خاصیت max-width در زبان سی اس اس

اگر خاصیت max-width را برابر با مقدار length ( مقدار عددی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک مقدار عددی اعم از rem و px و cm و… جهت تعیین حداکثر عرض تگ html مربوطه مشخص نماییم.

مثال براساس مقدار length ( مقدار عددی ) برای خاصیت max-width

محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی

[html] div {max-width: 600px;} [/html]

در صورتی که محتوای متن بالا را از طریق صفت max-width نخواهیم از حداکثر عرض ۶۰۰px بیشتر باشد ، خروجی کد در مرورگر اینترنتی به شکل زیر نمایش داده می شود:

محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی ، محتوای سایت آموزی

مقدار % ( مقدار درصدی ) درون خاصیت max-width در زبان سی اس اس

اگر خاصیت max-width را برابر با مقدار % ( مقدار درصدی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم مرورگر ، مقدار درصدی را نسبت به حداکثر عرض تگ نگهدارنده یا همان پدر تگ html مربوطه تعیین کند.

مثال براساس مقدار % ( مقدار درصدی ) برای خاصیت max-width

[html] div {max-width: 30%;} [/html]

مقدار initial درون خاصیت max-width در زبان سی اس اس

اگر خاصیت max-width را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت max-width در زبان سی اس اس

اگر خاصیت max-width را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی max-width در css تعیین عرض حداکثر در تگ html

ویژگی max-width در css تعیین عرض حداکثر در تگ html

بررسی خاصیت max-width از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت max-width در دومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS۲ معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت max-width

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت max-width در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی min-width در css تعیین عرض حداکثر در تگ html – اختصاصی سایت آموزی