ویژگی scroll-behavior در css کنترل حرکت اسکرول تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت scroll-behavior در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی scroll-behavior در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

ویژگی scroll-behavior در css کنترل حرکت اسکرول تگ html

معرفی و کاربرد ویژگی scroll-behavior در زبان طراحی سی اس اس

به کمک خاصیت scroll-behavior می توانیم مشخص کنیم که وقتی یک کاربر روی یک پیوند در یک باکس قابل اسکرول کلیک می کند، آیا به جای یک پرش مستقیم، می تواند، نوع حرکت اسکرول را در تگ html مربوطه تحریک کند.

مقادیر صفت کاربردی scroll-behavior در زبان طراحی سی اس اس

صفت scroll-behavior که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۶ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار auto
  2. مقدار smooth
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقدار auto درون خاصیت scroll-behavior در زبان سی اس اس

اگر خاصیت scroll-behavior را برای یک عنصر html برابر با مقدار auto قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم یک پرش مستقیم و پیش فرض در نوع حرکت اسکرول تگ html مربوطه رخ دهد.

مقدار auto به عنوان مقدار پیش فرض خاصیت scroll-behavior محسوب می شود.

[html] div{ scroll-behavior: auto; }[/html]

مقدار smooth درون خاصیت scroll-behavior در زبان سی اس اس

اگر خاصیت scroll-behavior را برای یک عنصر html برابر با مقدار smooth قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم یک حرکت اهسته در نوع حرکت اسکرول تگ html مربوطه رخ دهد.

[html] div{ scroll-behavior: smooth; }[/html]

ویژگی scroll-behavior در css کنترل حرکت اسکرول تگ html

مقدار initial درون خاصیت scroll-behavior در زبان سی اس اس

اگر خاصیت scroll-behavior را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت scroll-behavior در زبان سی اس اس

اگر خاصیت scroll-behavior را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی scroll-behavior در css کنترل حرکت اسکرول تگ html

بررسی خاصیت scroll-behavior از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی scroll-behavior در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت scroll-behavior در زبان طراحی سی اس اس