صفت خصوصی for در html | صفت for در تگ label | صفت for تگ output

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما کاربران محترم به معرفی و کاربرد خاصیت for می پردازیم. صفت for در سند html مخصوص تگ label و تگ output می باشد. با ما همراه باشید.

صفت خصوصی for در html | صفت for در تگ label | صفت for تگ output

صفت خصوصی for در html | صفت for در تگ label | صفت for تگ output | صفت خصوصی for در html | صفت for در تگ label | صفت for تگ output | صفت خصوصی for در html | صفت for در تگ label | صفت for تگ output | صفت خصوصی for در html | صفت for در تگ label | صفت for تگ output | صفت خصوصی for در html | صفت for در تگ label | صفت for تگ output | صفت خصوصی for در html | صفت for در تگ label | صفت for تگ output | صفت خصوصی for در html | صفت for در تگ label | صفت for تگ output

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی for در سند HTML

ویژگی خصوصی for ، مخصوص تگ label و تگ output می باشد.

صفت for جهت الحاق یک برچسب به یک تگ درون فرم html به کار می رود.

استفاده از ویژگی خصوصی for درون تگ label

صفت for درون تگ label باید با مقدار صفت id در تگی که با آن مرتبط است برابر باشد تا زمانی که کاربر روی متن تگ label کلیک کرد، تگ مربوط به آن انتخاب شود.

نکته مهم

تگ label می تواند با یک تگ دیگر از طریق ویژگی for مرتبط شود.

صفت خصوصی for در html | صفت for در تگ label | صفت for تگ output

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی for درون تگ label

خزوجی کد در مرورگر اینترنتی

 

 

در مثال بالا تمامی تگ های label که مقدار id آنها با مقدار for در تگ های input برابر است، با کلیک روی label ها ، دکمه های رادیویی به حالت انتخاب در می آید.

استفاده از ویژگی خصوصی for درون تگ output

هنگامی که خاصیت for درون تگ output مورد استفاده قرار گیرد، این صفت رابطه بین نتیجه محاسبات و تگ های html مورد استفاده در محاسبه را مشخص می کند.

نکته مهم

مقدار ویژگی خصوصی for در تگ output بایستی با مقادیر تگ های html که درون محاسبه می خواهند با نتیجه محاسبه درون تگ output مرتبط شوند، برابر باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی for درون تگ output

خزوجی کد در مرورگر اینترنتی

0100 +  =

در مثال بالا نیز بین تگ output که مقدار خاصیت for در آن با مقادیر id در تگ های input درون محاسبه برابر است، با نتیجه محاسبه ، ارتباط برقرار است.

بررسی ویژگی for در سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت for از نظر کاربرد در HTML4.01 و HTML5 تفاوتی ندارد و در هر دو نسخه پشتیبانی می شود.

صفت خصوصی for در html | صفت for در تگ label | صفت for تگ output

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی enctype درون تگ form

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی for در html | صفت for در تگ label | صفت for تگ output

صفت خصوصی for در html | صفت for در تگ label | صفت for تگ output

صفت خصوصی for در html | صفت for در تگ label | صفت for تگ output | صفت خصوصی for در html | صفت for در تگ label | صفت for تگ output | صفت خصوصی for در html | صفت for در تگ label | صفت for تگ output | صفت خصوصی for در html | صفت for در تگ label | صفت for تگ output | صفت خصوصی for در html | صفت for در تگ label | صفت for تگ output | صفت خصوصی for در html | صفت for در تگ label | صفت for تگ output | صفت خصوصی for در html | صفت for در تگ label | صفت for تگ output

صفت خصوصی for در html | صفت for در تگ label | صفت for تگ output – اختصاصی سایت آموزی