ویژگی box-shadow در css سایه در باکس یا تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت box-shadow در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی جدید box-shadow در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

ویژگی box-shadow در css سایه در باکس یا تگ html

معرفی ویژگی کاربردی box-shadow در زبان طراحی css

از ویژگی box-shadow برای اضافه کردن سایه به یک تگ html یا یک باکس استفاده می شود.

مقادیر صفت کاربردی box-shadow در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی box-shadow که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۸ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار none
  2. مقدار h-offset
  3. مقدار v-offset
  4. مقدار blur
  5. مقدار spread
  6. مقدار color
  7. مقدار inset
  8. مقدار initial

ویژگی box-shadow در css سایه در باکس یا تگ html

۱- مقدار none درون خاصیت box-shadow در زبان سی اس اس

اگر خاصیت box-shadow را برابر با مقدار none قرار دهیم، یعنی هیچگونه سایه برای باکس یا تگ html در نظر نمی گیریم.

مقدار none به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت box-shadow می باشد.

۲- مقدار h-offset درون خاصیت box-shadow در زبان سی اس اس

اگر خاصیت box-shadow را برابر با مقدار h-offset قرار دهیم، مکان سایه افقی را مشخص می کنیم.

استفاده از این مقدار الزامی است. و معمولا براساس واحد px یا em تعیین می شود.

برای این مقدار ، مقادیر مثبت و منفی مجاز است.

مقدار مثبت سایه را در سمت راست تگ html و مقدار منفی سایه را در سمت چپ تگ html قرار می دهد.

۳- مقدار v-offset درون خاصیت box-shadow در زبان سی اس اس

اگر خاصیت box-shadow را برابر با مقدار v-offset قرار دهیم، مکان سایه افقی را مشخص می کنیم.

استفاده از این مقدار الزامی است. و معمولا براساس واحد px یا em تعیین می شود.

برای این مقدار ، مقادیر مثبت و منفی مجاز است.

مقدار مثبت سایه را در سمت پایین تگ html و مقدار منفی سایه را در سمت بالای تگ html قرار می دهد.

۴- مقدار blur درون خاصیت box-shadow در زبان سی اس اس

اگر خاصیت box-shadow را برابر با مقدار blur قرار دهیم، میزان blur را جهت سایه دار کردن تگ html مشخص می کنیم.

استفاده از این مقدار اختیاری است. و معمولا براساس واحد px یا em تعیین می شود.

برای این مقدار ، تنها مقدار مثبت مجاز است.

هر چه عدد تعیین شده بالاتر باشد، سایه بیشتر خواهد شد.

۵- مقدار spread درون خاصیت box-shadow در زبان سی اس اس

اگر خاصیت box-shadow را برابر با مقدار spread قرار دهیم، سایز سایه را برای تگ html مربوطه مشخص می کنیم.

استفاده از این مقدار اختیاری است. و معمولا براساس واحد px یا em تعیین می شود.

برای این مقدار ، مقادیر مثبت و منفی مجاز است.

مقدار مثبت مقدار سایه را در تگ html مربوطه بیشتر و مقدار منفی مقدار سایه را در تگ html مربوطه کمتر می کند.

۶- مقدار color درون خاصیت box-shadow در زبان سی اس اس

اگر خاصیت box-shadow را برابر با مقدار color قرار دهیم، رنگ سایه را در تگ html مشخص می کنیم. رنگ پیش فرض سایه مشکی در نظر گرفته می شود.

استفاده از این مقدار اختیاری است. و معمولا براساس رنگ های رایج ، رنگ های rgb ، رنگ های rgba ، رنگ های HSL ، رنگ های HSLA و… تعیین می شود.

نکته مهم

در مروگر سافاری استفاده از مقدار رنگ در خصوصیت box-shadow اجباری است، چرا که در غیر این صورت سایه مورد نظر بر روی تگ html مربوطه اعمال نمی شود.

۷- مقدار inset درون خاصیت box-shadow در زبان سی اس اس

اگر خاصیت box-shadow را برابر با مقدار inset قرار دهیم، می توانیم سایه را از سایه خارجی به سایه داخلی در یک تگ html تغییر دهیم.

استفاده از این مقدار اختیاری است.

۸- مقدار initial درون خاصیت باکس شدو در زبان سی اس اس

اگر خاصیت box-shadow را برابر با مقدار initial قرار دهیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مثال اول در مورد صفت box-shadow در زبان سی اس اس

[html]box-shadow: [horizontal offset] [vertical offset] [blur radius] [spread radius] [color];
div {box-shadow: 2px 3px 10px 5px #f0f; background: #ccc; margin: 15px auto; width: 100px; height: 100px;} [/html]

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

ویژگی box-shadow در css سایه در باکس یا تگ html

همانطور که در کد بالا مشاهده می کنید ویژگی box-shadow چهار مقدار گرفته است که در ادامه به بررسی تک تک این فاکتورها می پردازیم.

۱- اولین مقدار فاصله سایه با باکس را در راستای محور X مشخص می کند.

که اگر این مقدار مثبت باشد سایه به سمت راست حرکت دارد و اگر منفی باشد سایه به سمت چپ حرکت می کند.

۲- دومین مقدار فاصله سایه با باکس را در راستای محور Y تعیین می کند.

که مقدار مثبت باعث حرکت سایه به سمت پایین و مقدار منفی باعث حرکت سایه به سمت بالا می شود.

۳- مقدار سوم میزان مات شدن یا محو شدن سایه را تعیین می کند, که این مقدار اختیاری می باشد و اگر تعیین نشود مرورگر مقدار پیشفرض آن که صفر است را به سایه اعمال می کند.

وقتی این مقدار صفر باشد لبه سایه کاملا واضح و تیز می شود و هر چه این مقدار بیشتر شود لبه سایه مات تر و محوتر می شود.

۴- و مقدار چهارم هم یک مقدار اختیاری است که اندازه سایه را مشخص می کند.

مقدار پیشفرض آن برابر صفر است به این معنی که سایه به اندازه خود باکس می باشد.

اگر مقدار آن مثبت باشد سایه از خود باکس بزرگتر می شود و اگر مقدار منفی بگیرد سایه از تگ html کوچک تر می شود.

ویژگی box-shadow در css سایه در باکس یا تگ html

مثال دوم در مورد این ویژگی در سی اس اس

با اضافه کردن کلمه کلیدی inset به ویژگی box-shadow می توان سایه داخلی برای یک عنصر بوجود آورد:

[html]div {box-shadow: inset 0 0 5px 3px #666; background: #ccc; margin: 15px auto; width: 100px; height: 100px;}[/html]

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

 می توان به یک تگ html چندین سایه اضافه کرد. که در این صورت اولین سایه در بالا و بقیه به ترتیب زیر آن قرار می گیرند. فقط کافی است سایه ها به وسیله ویرگول از هم جدا شوند به مثال زیر توجه کنید:

مثال دوم در مورد ویژگی box-shadow در سی اس اس

[html]div {box-shadow: inset 0 0 0 10px black, 0 0 0 10px purple, 0 0 0 20px pink, 0 0 0 30px red, 0 0 0 40px orange; width: 100px; height: 100px; margin: 60px auto; background: #ccc; border: 10px solid #fff;}[/html]

بررسی خاصیت باکس شدو از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت box-shadow در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

ویژگی box-shadow در css سایه در باکس یا تگ html

بررسی ساختاری خصوصیت box-shadow

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت box-shadow در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی box-shadow در css سایه در باکس یا تگ html – اختصاصی سایت آموزی