ویژگی margin در css | عرض فضای خارجی در تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت margin در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی margin در اولین نسخه زبان طراحی سی اس اس یعنی CSS1 معرفی شده است.

ویژگی margin در css | عرض فضای خارجی در تگ html

معرفی ویژگی کاربردی margin در زبان طراحی سی اس اس

margin ، فضای بیرونی بین تگ های html را تعیین می کند.

توسط خاصیت margin می توانیم عرض فضای خارجی بالا در تگ html را مشخص نماییم.

خصوصیت margin در حقیقت یک نوع مختصر نویسی برای ۴ ویژگی دیگر می باشد که عبارتند از :

 1. margin-top
 2. margin-right
 3. margin-bottom
 4. margin-left

خاصیت margin می تواند در مقدار عددی و درصدی یک مقدار تا ۴ مقدار بگیرد که چهار حالت می سازد:

 1. اگر صفت margin ، یک مقدار داشته باشد، در این صورت آن مقدار عددی یا درصدی به طور مساوی برای عرض فضای خارجی در ۴ جهت اصلی ( بالا ، پایین ، راست و چپ ) تگ html مربوطه اعمال می گردد.
 2. اگر صفت margin ، دو مقدار داشته باشد، در این صورت مقدار عددی یا درصدی اولی برای عرض فضای خارجی جهات بالا و پایین و مقدار عددی یا درصدی دومی برای عرض فضای خارجی جهات راست و چپ در تگ html مربوطه اعمال می گردد.
 3. اگر صفت margin ، سه مقدار داشته باشد، در این صورت مقدار عددی یا درصدی اولی برای عرض فضای خارجی جهت بالا ، مقدار عددی یا درصدی دومی برای عرض فضای خارجی جهات راست و چپ و مقدار عددی یا درصدی سومی برای عرض فضای خارجی جهت پایین تگ html مربوطه اعمال می گردد.
 4. اگر صفت margin ، چهار مقدار داشته باشد، در این صورت مقدار عددی یا درصدی اولی برای عرض فضای خارجی جهت بالا ، مقدار عددی یا درصدی دومی برای عرض فضای خارجی جهت راست ، مقدار عددی یا درصدی سومی برای عرض فضای خارجی جهت پایین و مقدار عددی یا درصدی چهارمی برای عرض فضای خارجی جهت چپ در تگ html مربوطه اعمال خواهد شد.

نکته مهم

خصوصیت margin ، علاوه بر مقدار مثبت ، مقدار منفی هم می پذیرد.

مقادیر صفت کاربردی margin در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی margin که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۵ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

 1. مقدار length ( مقدار عددی )
 2. مقدار % ( مقدار درصدی )
 3. مقدار auto
 4. مقدار initial
 5. مقدار inherit

ویژگی margin در css | عرض فضای خارجی در تگ html

مقدار length ( مقدار عددی ) درون خاصیت margin در زبان سی اس اس

اگر خاصیت margin را برابر با مقدار length ( مقدار عددی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک مقدار عددی اعم از rem و px و cm و… جهت تعیین عرض فضای خارجی بالا در عنصر html مربوطه مشخص نماییم.

مقدار پیش فرض عددی در خاصیت margin ، عدد ۰ می باشد.

مثال براساس مقدار length ( مقدار عددی ) برای خاصیت margin

[html] div {margin: 20px 6px 15px 12px;} [/html]

مقدار % ( مقدار درصدی ) درون خاصیت margin در زبان سی اس اس

اگر خاصیت margin را برابر با مقدار % ( مقدار درصدی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم مرورگر ، مقدار درصدی را نسبت به عرض فضای خارجی بالا در تگ نگهدارنده یا همان پدر تگ html مربوطه تعیین کند.

مثال براساس مقدار % ( مقدار درصدی ) برای خاصیت margin

[html] div {margin: 30% 20%;} [/html]

مقدار auto درون خاصیت margin در زبان سی اس اس

اگر خاصیت margin را برابر با مقدار auto قرار دهیم، یعنی می خواهیم مرورگر کاربر عرض فضای خارجی در عنصر html مربوطه را تعیین کند.

در صورتی که هر کدام از مقادیر راست و چپ و بالا و پایین در خصوصیت margin برابر با مقدار auto تعیین شود، مقداردهی آن جهات را مرورگر کاربر تعیین می کند.

مثال براساس مقدار auto برای خاصیت margin

[html] div {margin: 20px auto;} [/html]

مقدار initial درون خاصیت margin در زبان سی اس اس

اگر خاصیت margin را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت margin در زبان سی اس اس

اگر خاصیت margin را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی margin در css | عرض فضای خارجی در تگ html

ویژگی margin در css | عرض فضای خارجی در تگ html

بررسی خاصیت margin از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت margin در اولین نسخه زبان طراحیسی اس اس یعنی CSS۱ معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت margin

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت margin در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی margin در css | عرض فضای خارجی در تگ html

ویژگی margin در css | عرض فضای خارجی در تگ html – اختصاصی سایت آموزی