تگ form در HTML بخش هفتم صفت dropzone و dragable

تگ form در HTML بخش هفتم را جهت استفاده شما همراهان گرامی سایت آموزی تدارک دیدیم.

در بخش ششم تگ form در HTML این سری آموزشی با خصوصیات عمومی id ، contenteditable و class آشنا شدید.

تگ form در HTML بخش هفتم

تگ form در HTML بخش هفتم صفت dropzone و dragable - سایت آموزی

در این بخش نیز با دو خصوصیت عمومی دیگر در تگ form شما مخاطبان گرامی را آشنا می کنیم.

خاصیت های عمومی draggable و dropzone را در این بخش مورد بررسی قرار می دهیم.

خصوصیت عمومی draggable و نحوه کنترل آن بر تگ form

خصوصیت عمومی dragable نیز علاوه بر تگ form در بسیاری از تگ های html کاربرد دارد.

این خصوصیت نیز دو مقدار می گیرد :

  1. مقدار true

  2. مقدار false

۱- مقدار true در خاصیت dragable برای تگ form در html

اگر در خصوصیت dragable برای تگ form مقدار true را وارد کنید ، فرم تولید شده قابلیت جابجایی را خواهد داشت.

۲- مقدار false در خاصیت dragable برای تگ form

اگر در خصوصیت dragable برای تگ form مقدار false را وارد کنید ، فرم تولید شده قابلیت جابجایی را نخواهد داشت.

در حقیقت شاید فرم کوچکی در بخشی از صفحه دارید که می خواهید قابلیت جابجایی به آن بدهید.

این خاصیت را true قرار دهید تا این قابلیت را فرم مورد نظر خود بدهید.

چون به صورت پیش فرض فرم ها از نظر خاصیت جابجایی و dragable با مقدار false همراه هستند.

خصوصیت عمومی dropzone و نحوه کنترل آن بر تگ form در html

این خاصیت عمومی در بسیاری از تگ های html علاوه بر تگ form کاربرد دارد.

برای اعمال این خصوصیت باید حتما تگ form مورد نظر قابلیت drag یا جابجایی داشته باشد.

خصوصیت عمومی dropzone سه مقدار می گیرد:

  1. مقدار copy

  2. مقدار move

  3. مقدار link

۱- مقدار copy :

مقدار copy تعیین می کند ، form جابجا شده یا دراگ شده زمان رها کردن موس کپی شود.

۲- مقدار move :

مقدار move تعیین می کند ، form جابجا شده یا دراگ شده زمان رها کردن موس منتقل شود.

۳- مقدار link :

مقدار link تعیین می کند ، form جابجا شده یا دراگ شده زمان رها کردن موس به شکل لینک شود.

جهت رفتن به قسمت بعدی این آموزش به لینک زیر بروید:

تگ form در HTML بخش هشتم

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

تگ form در HTML بخش هفتم صفت dropzone و dragable – اختصاصی سایت آموزی