تگ form در HTML بخش هشتم | خاصیت spellcheck | خاصیت عمومی lang

تگ form در HTML بخش هشتم را جهت مطالعه شما مخاطبان گرامی سایت آموزی تدارک دیددیم.

در بخش هفتم تگ form در HTML این سری آموزشی با برخی خاصیت های عمومی در تگ form آشنا شدید.

تگ form در HTML بخش هشتم

تگ form در HTML بخش هشتم | خاصیت spellcheck | خاصیت عمومی lang

تگ form در HTML بخش هشتم | خاصیت spellcheck | خاصیت عمومی lang

در بخش هشتم این آموزش شما را برخی خصوصیات عمومی دیگر در تگ form آشنامی کنیم.

خصوصیت عمومی lang و نحوه کنترل آن بر تگ form

ممکن است فرم شما باید به زبان دیگری که با زبان سند HTML شما فرق دارد، تهیه شود.

در این حالت شما می توانید از طریق خاصیت عمومی lang زبان مورد نظر form خود را مقداردهی کنید.

خاصیت lang دارای مقادیر زیادی است، که هر کدام برای زبان کشور خاصی کاربرد دارد.

مثلا اگر زبان سایت شما فارسی می باشد، اما قصد دارید زبان form مورد نظرتان به زبان روسی باشد، می توانید از خاصیت lang و مقدار ru درون تگ form استفاده کنید.

خصوصیت عمومی spellcheck و نحوه کنترل آن بر تگ form

چنانچه قصد دارید، محتوای form شما بر اساس کلمات و حروف چک شود، و از نظر غلط املایی مورد بررسی قرار گیرد، در نتیجه می توانید از خاصیت spellcheck در تگ form استفاده کنید.

خاصیت spellcheck دو مقدار می گیرد

  1. مقدار true

  2. مقدار false

1- مقدار true در خاصیت spellcheck

در صورتی که قصد دارید محتوای form شما از نظر املایی چک بشود، از مقدار true در خاصیت spellcheck استفاده کنید.

2- مقدار false در خاصیت spellcheck

در صورتی که قصد دارید محتوای form شما از نظر املایی چک نشود، از مقدار false در خاصیت spellcheck استفاده کنید.

خصوصیت عمومی title و نحوه کنترل آن بر تگ form

اگر قصد دارید در زمانی که با موس روی form مورد نظرتان هاور می شوید، یک Tooltip که حاوی اطلاعاتی از فرم شما می باشد، ظاهر شود. می توانید از یک خاصیت به نام title استفاده کنید.

این خاصیت نیز همانند بسیاری Attribute ها در html شامل یک مقدار می باشد.

مقدار خاصیت title برابر با اطلاعات اضافی است که قصد دارید، در Tooltip مذکور به نمایش در آید.

جهت مطالعه سایر قسمت های این سری آموزشی به لینک های زیر بروید:

تگ form در HTML بخش اول | تگ form در HTML بخش دوم

تگ form در HTML بخش سوم | تگ form در HTML بخش چهارم

تگ form در HTML بخش پنجم | تگ form در HTML بخش ششم

تگ form در HTML بخش هفتم

تگ form در HTML بخش هشتم | خاصیت spellcheck | خاصیت عمومی lang – اختصاصی سایت آموزی