صفت خصوصی colspan در html | ادغام سلول جدول html

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت آگاهی شما مخاطبان محترم قصد داریم به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی colspan در سند html بپردازیم. ویژگی colspan مخصوص تگ td و تگ th جهت ایجاد جداول html می باشند.

صفت خصوصی colspan در html | ادغام سلول جدول html - سایت آموزی

کاربرد ویژگی خصوصی colspan در سند html

ویژگی colspan مخصوص تگ td و تگ th می باشد. تگ td و تگ th درون تگ table تعریف می شوند. تگ های مذکور در ساخت جداول در سند html کاربرد دارند. گاهی نیاز داریم برخی سلول های جدول html را با هم ادغام کنیم.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

خاصیت colspan در ادغام سلول های یک جدول html ما را یاری می دهد. ویژگی خصوصی colspan یک مقدار یا value عددی می گیرد. این مقدار تعداد سلول های ادغامی را تعیین می کند.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی colspan درون تگ td

<table border=”1″>
<tr>
<th>ماه</th>
<th>قیمت</th>
</tr>
<tr>
<td>اسفند</td>
<td>$100</td>
</tr>
<tr>
<td>فروردین</td>
<td>$100</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=”2″>مجموع : $۱۸۰</td>
</tr>
</table>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

ماه قیمت
اسفند $۱۰۰
فروردین $۱۰۰
مجموع : $۱۸۰

همان طور که در مثال بالا خروجی جدول html در مرورگر را ملاحظه می کنید، در هر ردیف ۲ سلول وجود دارد ولی در ردیف آخر یک سلول است.

برای اینکه سلول آخر فضای سلول کنار خود را پر کند و در آن ادغام شود از colspan استفاده کردیم.

مقدار ۲ یعنی سلول آخری جدول تمام فضای سلول کناری خود را اشغال کند و در سلول کناری ادغام شود.

حال اگر ردیف آخر شامل سه سلول بود برای ادغام سلول با فضای دو سلول کناری مقدار ۳ به colspan می دادیم.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی colspan درون تگ th

<table border=”1″>
<tr>
<th colspan=”2″>ماه قیمت</th>
</tr>
<tr>
<td>دی</td>
<td>$100</td>
</tr>
<tr>
<td>بهمن</td>
<td>$80</td>
</tr>
</table>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

ماه قیمت
دی $۱۰۰
بهمن $۸۰

در مثال بالا نیز خروجی جدول html در مرورگر نشان می دهد، که در ردیف اول دو سلول ماه و قیمت با هم ادغام شده است. ردیف اول جدول که سربرگ جدول html می باشد، با تگ th ایجاد شده است.

به جهت استفاده از مقدار ۲ در خاصیت colspan فضای خالی سلول دوم نیز توسط سلول اول پر شده است.

بررسی ویژگی خصوصی colspan در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی colspan در نسخه های HTML5 و HTML 4.0.1 پشتیبانی می شود. ویژگی خصوصی colspan از نظر کاربرد در دو نسخه HTML5 و HTML 4.0.1 تفاوتی ندارد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی colspan در تگ td و th

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی colspan در html | ادغام سلول جدول html – اختصاصی سایت آموزی