صفت خصوصی headers در HTML خاصیت headers تگ td تگ th

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما کاربران محترم به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی headers می پردازیم. صفت headers مخصوص تگ td و تگ th می باشد. با ما همراه باشید.

صفت خصوصی headers در HTML خاصیت headers تگ td تگ th - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی headers در سند HTML

ویژگی خصوصی headers مخصوص تگ td و تگ th می باشد. با استفاده از خاصیت headers درون تگ td و تگ th یک یا چند header یا سربرگ جدول را می توان با هم ارتباط داد. در این حالت بایستی مقدار خاصیت headers در تگ های مذکور با مقدار صفت id در تگ th ( تگ سازنده header جدول ) برابر باشد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

مثال در مورد ویژگی خصوصی headers درون تگ td

<table>
<tr>
<th id=”name”>Name</th>
<th id=”email”>Email</th>
<th id=”phone”>Phone</th>
<th id=”addr”>Address</th>
</tr>
<tr>
<td headers=”name”>John Doe</td>
<td headers=”email”>someone@example.com</td>
<td headers=”phone”>+45342323</td>
<td headers=”addr”>Rosevn 56,4300 Sandnes,Norway</td>
</tr>
</table>

مثال در مورد ویژگی خصوصی headers درون تگ th و سند HTML

<table>
<tr>
<th id=”name” colspan=”2″>Name</th>
</tr>
<tr>
<th headers=”name”>Firsname</th>
<th headers=”name”>Lastname</th>
</tr>
</table>

بررسی ویژگی خصوصی headers در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی headers یک صفت جدید در HTML5 است. و در HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر وجود ندارد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی headers درون تگ td و تگ th در سند HTML

پیوندهای کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی headers در HTML خاصیت headers تگ td تگ th – اختصاصی سایت آموزی