صفت خصوصی headers در HTML | صفت headers در تگ td و تگ th

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما کاربران محترم به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی headers می پردازیم. صفت headers مخصوص تگ td و تگ th می باشد. با ما همراه باشید.

صفت خصوصی headers در HTML | صفت headers در تگ td و تگ th

صفت خصوصی headers در HTML | صفت headers در تگ td و تگ th | صفت خصوصی headers در HTML | صفت headers در تگ td و تگ th | صفت خصوصی headers در HTML | صفت headers در تگ td و تگ th | صفت خصوصی headers در HTML | صفت headers در تگ td و تگ th | صفت خصوصی headers در HTML | صفت headers در تگ td و تگ th | صفت خصوصی headers در HTML | صفت headers در تگ td و تگ th | صفت خصوصی headers در HTML | صفت headers در تگ td و تگ th

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی headers در سند HTML

ویژگی خصوصی headers مخصوص تگ td و تگ th می باشد.

با استفاده از خاصیت headers درون تگ td و تگ th یک یا چند header یا سربرگ جدول را می توان با هم ارتباط داد.

در این حالت بایستی مقدار خاصیت headers در تگ های مذکور با مقدار صفت id در تگ th ( تگ سازنده header جدول ) برابر باشد.

مثال در مورد ویژگی خصوصی headers درون تگ td

مثال در مورد ویژگی خصوصی headers درون تگ th

بررسی ویژگی خصوصی headers در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی headers یک صفت جدید در HTML5 است. و در HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر وجود ندارد.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی headers درون تگ td و تگ th

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی headers در HTML | صفت headers در تگ td و تگ th – اختصاصی سایت آموزی