صفت خصوصی headers در HTML خاصیت headers تگ td تگ th

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما کاربران محترم به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی headers می پردازیم. صفت headers مخصوص تگ td و تگ th می باشد. با ما همراه باشید.

صفت خصوصی headers در HTML خاصیت headers تگ td تگ th - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی headers در سند HTML

ویژگی خصوصی headers مخصوص تگ td و تگ th می باشد.

با استفاده از خاصیت headers درون تگ td و تگ th یک یا چند header یا سربرگ جدول را می توان با هم ارتباط داد.

در این حالت بایستی مقدار خاصیت headers در تگ های مذکور با مقدار صفت id در تگ th ( تگ سازنده header جدول ) برابر باشد.

مثال در مورد ویژگی خصوصی headers درون تگ td

[html]<table>
<tr>
<th id=”name”>Name</th>
<th id=”email”>Email</th>
<th id=”phone”>Phone</th>
<th id=”addr”>Address</th>
</tr>
<tr>
<td headers=”name”>John Doe</td>
<td headers=”email”>someone@example.com</td>
<td headers=”phone”>+45342323</td>
<td headers=”addr”>Rosevn 56,4300 Sandnes,Norway</td>
</tr>
</table>[/html]

مثال در مورد ویژگی خصوصی headers درون تگ th و سند HTML

[html]<table>
<tr>
<th id=”name” colspan=”2″>Name</th>
</tr>
<tr>
<th headers=”name”>Firsname</th>
<th headers=”name”>Lastname</th>
</tr>
</table>[/html]

بررسی ویژگی خصوصی headers در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی headers یک صفت جدید در HTML5 است. و در HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر وجود ندارد.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی headers درون تگ td و تگ th در سند HTML

پیوندهای کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی headers در HTML خاصیت headers تگ td تگ th – اختصاصی سایت آموزی