صفت خصوصی href در HTML صفت href در تگ a و تگ link

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی قصد داریم جهت استفاده شما کاربران گرامی به معرفی و کاربرد صفت href در سند html بپردازیم. ویژگی خصوصی href ، مخصوص تگ a ، تگ area ، تگ base و تگ link می باشد.

صفت خصوصی href در HTML صفت href در تگ a و تگ link - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی href در سند HTML

ویژگی خصوصی href ، مخصوص تگ a ، تگ area ، تگ base و تگ link می باشد. خصوصیت href برای تگ a و تگ area ، آدرس url یا آدرس اینترنتی صفحه پیوندی را مشخص می کند.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

ویژگی href برای تگ base ، آدرس اینترنتی یا URL اصلی را برای تمام URL های مرتبط در یک صفحه مشخص می کند. همچنین خاصیت href برای تگ link ، موقعیت آدرس اینترنتی یا URL منابع خارجی ( اغلب یک فایل جدول سبک یا فایل css و … ) را مشخص می کند.

مثال در مورد استفاده از ویژگی href درون تگ a

<a href=”https://www.siteamoozi.com”>Visit siteamoozi</a>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

Visit siteamoozi

مثال در مورد استفاده از ویژگی href درون تگ area

<img src =”planets.gif” width=”145″ height=”126″ alt=”Planets” usemap=”#planetmap”>
<map name=”planetmap”>
<area shape=”rect” coords=”0,0,82,126″ href=”sun.htm” alt=”Sun”>
<area shape=”circle” coords=”90,58,3″ href=”mercur.htm” alt=”Mercury”>
<area shape=”circle” coords=”124,58,8″ href=”venus.htm” alt=”Venus”>
</map>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

Planets

مثال در مورد استفاده از ویژگی href درون تگ base

<head>
<base href=”https://www.siteamoozi.com”>
</head>

صفت خصوصی href در HTML صفت href در تگ a و تگ link

در مثال بالا مبنای همه url های سند html براساس پیشوند آدرس صفت href در تگ base می آید. یعنی تمام پیوندهای url صفحات html می بایست به ابتدای آدرس خود ، آدرس اینترنتی مقدار href در تگ base را بچسبانند.

مثال در مورد استفاده از ویژگی href درون تگ link

<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”theme.css”>

در مثال بالا موقعیت آدرس اینترنتی یا URL منبع خارجی ( یک فایل css خارجی ) ، درون مقدار خاصیت href درون تگ link مشخص شده است.

بررسی ویژگی خصوصی href در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی href در HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر از نظر کاربرد تفاوتی ندارد و پشتیبانی نمی شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی high درون تگ meter

پیوندهای کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی href در HTML صفت href در تگ a و تگ link – اختصاصی سایت آموزی