صفت خصوصی list در HTML5 | صفت list در تگ input | ویژگی list

در این مقاله از سایت آموزی جهت آگاهی شما کاربران محترم قصد داریم به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی llist در سند html بپردازیم. صفت list ، مخصوص تگ input در سند html می باشد. صفت list در نسخه جدید HTML5 معرفی شده است.

صفت خصوصی list در HTML5 | صفت list در تگ input | ویژگی list

صفت خصوصی list در HTML5 | صفت list در تگ input | ویژگی list | صفت خصوصی list در HTML5 | صفت list در تگ input | ویژگی list | صفت خصوصی list در HTML5 | صفت list در تگ input | ویژگی list | صفت خصوصی list در HTML5 | صفت list در تگ input | ویژگی list | صفت خصوصی list در HTML5 | صفت list در تگ input | ویژگی list | صفت خصوصی list در HTML5 | صفت list در تگ input | ویژگی list | صفت خصوصی list در HTML5 | صفت list در تگ input | ویژگی list

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی list در سند html

ویژگی خصوصی list ، مخصوص تگ input می باشد. و در نسخه جدید HTML5 معرفی شده است.

خاصیت list به تگ datalist که حاوی تگ های option از پیش تعریف شده برای یک تگ input می باشد، اشاره دارد.

مقدار اسمی ویژگی خصوصی list درون تگ input می بایست با مقدار اسمی صفت id در تگ datalist ، یکسان بوده و فهرستی از تگ های option را درون خود لیست کند.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی list در تگ input

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

بررسی ویژگی خصوصی list در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی عمومی list در نسخه HTML5 معرفی شده است. و در HTML4.0.1 و نسخه های قدیمی تر وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی list درون تگ input

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی list در HTML5 | صفت list در تگ input | ویژگی list – اختصاصی سایت آموزی